Preskočiť na obsah

Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku

Zverejnené 16.3.2022.

Obecný podnik Žabokreky, s.r.o., registrovaný sociálny podnik pod číslom 379/2021_RSP So sídlom: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky 145.

Vedenie obchodnej spoločnosti Obecný podnik Žabokreky, s.r.o., oznamuje, že dňa 14.04.2022 od 12.00 hod. do 15.00 hod. sa na mieste : Žabokreky 145 do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Obecný podnik Žabokreky, s.r.o, ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interná smernica obchodnej spoločnosti č. 01/2022.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

 1. zamestnanec registrovaného sociálneho podnik Obecný podnik Žabokreky, s.r.o,
 2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
 3. obyvateľ obce Žabokreky, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
 4. fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Obecný podnik Žabokreky, s.r.o,. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

 1. zamestnanec registrovaného sociálneho podniku Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.,
 2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,
 3. obyvateľ obce Žabokreky, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,
 4. fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik Obecný podnik Žabokreky, s.r.o,. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

Ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

 1. u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,
 2. u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
 3. u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
 4. u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese Žabokreky 145, Žabokreky 145, 038 40 do 30.03.2022.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a adresu trvalého pobytu.
Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

 •  vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.