Preskočiť na obsah

Výzva na predloženie kandidátky na člena poradného výboru Obecného podniku Žabokreky s.r.o., registrovaný sociálny podnik pod č. 379/2021_RSP.

Zverejnené 16.3.2022.

Ing.Oliver Hrapka ako štatutárny orgán-konateľ registrovaného sociálneho podniku Obecný podnik Žabokreky s.r.o., registrovaný sociálny podnik pod číslom 379/2021_RSP vyhlásil dňa 15.03.2022 zverejnením Oznámenia o konaní volieb prvé voľby do PORADNÉHO VÝBORU registrovaného sociálneho podniku Obecný podnik Žabokreky s.r.o.

Vytvorenie poradného výboru ako špecifického orgánu v rámci vnútornej štruktúry orgánov registrovaného sociálneho podniku ( ďalej len RSP ), alebo uplatňovanie konkrétnych pravidiel vnútornej organizácie a fungovania v podobe demokratickej správy, predstavujú jednu zo základných podmienok, ktoré zákon č. 112/2018 Z. z. kladie na zriadenie a fungovanie RSP.

Právo voliť členov poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb, ako aj právo byť volený za člena poradného výboru z radov priamo zainteresovaných osôb má každá priamo zainteresovaná osoba staršia ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

 • u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,b)
 • u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,
 • u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,
 • u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Vyššie uvedené kritéria preukazuje osoba, ktorá má záujem stať sa členom poradného výboru a rovnako aj osoba, ktorá bude člena poradného výboru voliť čestným prehlásením (príloha č.4 a 5), ktoré bude touto osobou vlastnoručne podpísané. V tomto prípade nie je nutné, aby bol podpis na čestnom vyhlásení úradne overený.

Týmto vyzývam všetky osoby, ktoré majú záujem kandidovať a sú oprávnené na predloženie kandidačnej listiny aby tak urobili v zmysle Oznámenia o konaní volieb najneskôr do 30.03.2022 do 17.00hod.

Doplňujúce informácie:

Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu:

 • prerokovaním,
 • právom na informácie,
 • kontrolnou činnosťou.

Kompetencie poradného výboru: PREROKOVANIE:

RSP prerokuje s poradným výborom najmä:

 • dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,
 • stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia,najmä ak je ohrozená zamestnanosť,
 • zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,
 • rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo vzmluvných podmienkach,
 • obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho podniku,
 • opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

Kompetencie poradného výboru:PRÁVO NA INFORMÁCIE

 • RSP informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase poradný výbor o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti.
 • RSP môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.

Kompetencie poradného výboru:KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Členovia poradného výboru sú na účely kontrolnej činnosti oprávnení najmä:

 • vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku,
 • vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,
 • podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,
 • vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a zo zmlúv,
 • vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly. Registrovaný sociálny podnik je na účely kontrolnej činnosti povinný umožniť členom poradného výboru vstup na svoje pracoviská.

V Žabokrekoch,15.03.2022

Ing.Oliver Hrapka, konateľ Obecného podniku Žabokreky s.r.o., registrovaný sociálny podnik pod č. 379/2021_RSP.