Preskočiť na obsah

Záznam z prieskum trhu: Počítačová technika pre projekt Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb

Zverejnené 2.10.2022.

Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: Obecný podnik Žabokreky, s. r. o.

Predmet zákazky: Počítačová technika pre projekt Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb

Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce) Tovary Kód CPV: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál. 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3587,67 Eur bez DPH

Názov projektu a číslo ITMS 2014+: Budovanie kapacít obecného sociálneho podniku služieb

Operačný program: Ľudské zdroje

Spôsob vykonania prieskumu trhu 1: na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk 2: najnižšia cena bez DPH