Preskočiť na obsah

Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky

Zverejnené 7.4.2022.

Kategória

Poskytovateľ: Miestna akčná skupina, názov: OZ “ Partnerstvo pre MAS Turiec“
Sídlo: Obecný úrad Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
IČO: 42346614
Konajúci: Ing. Mikuláš Knapp, podpredseda OZ“ Partnerstvo pre MAS Turiec“ (ďalej ako „MAS“)
Názov projektu: Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky
Kód projektu: IROP-CLLD-Q446-512-001-001
Miesto realizácie projektu: Žabokreky
Kód Výzvy: IROP-CLLD-Q446-512-001
Použitý systém financovania: Refundácia
Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu: 42 746,32 €
MAS poskytne Obci Žabokreky príspevok maximálne do výšky: 40 609,- € , čo predstavuje 95 % (deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít projektu.

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o Príspevok podala Obec Žabokreky Žiadosť o príspevok, o ktorej MAS rozhodla v súlade s čl. 34 ods. 3 písm. f) Všeobecného nariadenia tak, že dňa 09.12.2021 vydala Oznámenie o schválení Žiadosti o príspevok.

Predmetom Zmluvy o poskytnutí Príspevku je úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o príspevok:

Názov projektu: Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky – Zmluva o O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. : IROP-CLLD-Q446-512-001-001 je zverejnená na webovej stránke v časti Povinné zvereňovanie-Zmluvy pod č. 01-2022.

Dňa 01.04.2022 bolo v súlade s Harmonogramom realizácie  dodávateľovi stavby , ktorým je Stavbyt Martin,s.r.o.,IČO:50401858 odovzdané stavenisko pre dielo: Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky podľa projektovej dokumentácie: Žabokreky, spevnené plochy – chodník, na parcele EKN1012/5 vyhotovenej projektantom: Hakom Martin, s.r.o..

Od vybudovania chodníka sa očakáva napĺňanie špecifického cieľa:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.