Preskočiť na obsah

Zariadenie pre komunitné sociálne služby v obci Žabokreky

Zverejnené 22.11.2023.

Kategória

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Miestna akčná skupina (MAS): OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“
Prijímateľ: Obec Žabokreky
Názov projektu: Zariadenie pre komunitné sociálne služby v obci Žabokreky
Kód výzvy: IROP-CLLD-Q446-512-003
Kód projektu: IROP-CLLD-Q446-512-003-003
Miesto realizácie projektu: Obec Žabokreky
Nenávratný finančný príspevok: 50.000EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 50.000EUR

Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % (slovom: Päť percent),t.j. 2 631,58 EUR (slovom: dvetisícšestotridsťjeden eur 58/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) článku zmluvy O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretej podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (ďalej len „Obchodný zákonník“), v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu 52 631,58 EUR (slovom: Päťdesiatdvatisícšestotridsaťjeden eur 58/100)

Cieľ projektu: Cieľom projektu je poskytnúť upravené, zútulnené a prispôsobené priestory, dôstojné priestory so sociálnym zariadením, špecifickej skupine ľudí, ktorými sú matky s deťmi, seniori, marginalizované skupiny a to prostredníctvom hracích a vzdelávacích prvkov rôzneho druhu, kde strávia voľný čas rôznorodými aktivitami, hrami, prednáškami a kde si môžu rozvíjať tvorivosť, motoriku, nadobudnú nové zručnosti a vedomosti, nadviažu nové sociálne vzťahy.


Prílohy