Preskočiť na obsah

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Zverejnené 22.3.2024.

Kategória

V dôsledku enormne vysokého počtu medveďov, zmien ich správania a straty plachosti pred ľuďmi vzniklo vysoké riziko ohrozenia zdravia a ľudských životov. Problémové medvede prenikajú do intravilánov miest a obcí v blízkosti ľudských domovov. Aktuálna situácia s populáciou medveďa hnedého je kritická. Prirodzený priestor výskytu medveďa je nasýtený a medvede sa rozširujú aj do oblastí mimo prirodzeného priestoru.

Na základe posledných zaznamenaných stretov medveďa hnedého s ľuďmi a nutnosti vykonať bezprostredne bezpečnostné opatrenia na celom území Žilinského kraja Okresný úrad Žilina podľa § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 177 z 20.03.2024 k vyhláseniu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí

vyhlasuje
dňa 21.03.2024 o 16:00 h mimoriadnu situáciu na území Žilinského kraja a to v okresoch
Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Žilina.

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku vykonávaním záchranných prác.

Na ohrozenom území ustanovuje tieto režimové opatrenia:

  • Na ohrozenom území záchranné práce budú vykonávat’ zásahové tímy pre medveďa hnedého sever, západ, príslušné poľovnícke združenia, posilní a zintenzívni sa činnosť hliadok OR PZ v Žiline, Martin, Ružomberok, Liptovsky Mikuláš a príslušných Mestskej polície v obytných zónach mesta.
  • Mestá a obce zabezpečia varovanie obyvateľstva prostredníctvom mestského, obecného rozhlasu, webovej stránky. Informácie podávať na čísla tiesňového volania 158 a 112.
  • Pri nahlásení medveďa hnedého v intraviláne bude na miesto vyslaný zásahový tím, hliadka PZ s príslušným výstrojom a výzbrojom a osoba oprávnená príslušným poľovníckym združením.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnost’ dňom vyhlásenia (21.3.2024).