Preskočiť na obsah

Športovci sadia zelenú budúcnosť

Zverejnené 22.5.2023.

Kategória

Názov projektu: „Športovci sadia zelenú budúcnosť“ s účelom ochrana a tvorba životného prostredia.
Poskytovateľ projektu: Nadácia TIPSPORT
Výška príspevku: 2970 €

  1. Na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovatel’a zo dňa 18.1.2023 poskytovatel‘ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 2 970 € (slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiat eur) (ďalej len „finančný príspevok“) na projekt s názvom: „Športovci sadia zelenú budúcnosť“ s účelom ochrana a tvorba životného prostredia.
  2. Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti o podporu od príjemcu, v elektronickom systéme umiestnenom na adrese: https://nadaciatipsport.egrant.sk. Finančný príspevok je účelovo viazaný na realizáciu tohto projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddelitel’nú súčasť tejto zmluvy ako Príloha Č. 1 a vyššie v ods. 1. vymedzeného účelu predmetného projektu.
  3. Poskytovatel‘ poskytne príjemcovi finančný príspevok najneskôr do 20 kalendárnych dní po doručení všetkých požadovaných dokumentov príjemcom poskytovatel’ovi spôsobom a v lehote vymedzenej v Prílohe Č. 2 k tejto zmluve – Podmienky poskytnutia finančného príspevku.
  4. Finančný príspevok poskytovatel‘ vyplatí príjemcovi naraz v 100% výške bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu, ktorého vlastníctvo príjemca preukáže poskytovatel’ovi v rámci dokumentácie dodanej podl’a Prílohy Č. 2 tejto zmluvy.
Nadácia Tipsort