Preskočiť na obsah

NAVRH -Zmluva

Zverejnené
30. novembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2023 − 14. decembra 2023
Kategória

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Návrh zmluvy s neverejným poskytovateľom sa zverejňuje na úradnej tabuli a web sídle poskytovateľa
najmenej 15 dní pred jej uzatvorením.
Návrh zmluvy môže pripomienkovať každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorej sa obsah zmluvy týka, v lehote 10 dní od jej zverejnenia;
poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s fyzickou alebo
právnickou osobou, ktorej sa financovanie týka, uplatnené pripomienky
riadne a včas; ak je to na účely uzatvorenia zmluvy potrebné, návrh
zmluvy sa upraví podľa pripomienok.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/83
Dátum podpísania:
Začiatok účinnosti: 1. januára 2024
Koniec účinnosti: 31. decembra 2024
Suma s DPH:
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: DEEP DANCE CLUB
Objednávateľ - Sídlo: Maše Haľamovej 21, 036 01 Martin
Objednávateľ - IČO: 50934848
Dodávateľ: Obec Žabokreky
Dodávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Dodávateľ - IČO: 00317047
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy

Súvisiace dokumenty