Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 ku Zmluve o nájme nebytových priestorov a strojového vybavenia

Zverejnené
12. júla 2023
Kategória

PREDMET A ÚČEL NÁJMU :
Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov súpisné číslo Žabokreky 444, ktoré sú
majetkom obce nachádzajúcich sa na parcele č. 174/136 k.ú. Žabokreky , , a to :
• výrobné, skladové a administratívne priestory evidované na LV č.1630 v k.ú.
Žabokreky v rozsahu 128,3m2 , ktorá je rozdielom celkovej plochy prenajímaných
priestorov t.j. 178m2 a polovice spoločne užívaných plôch sociálneho zariadenia
a chodby podľa priloženej snímky z katastrálnej mapy, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto
zmluvy. Obec Žabokreky prijala ku tomuto prenájmu Uznesenie č. 29/2021/9 zo dňa
19.07.2021
• výrobné, skladové a administratívne priestory evidované na LV č.1630 v k.ú.
Žabokreky č.s. 443 v rozsahu 100,00m2 , ktorá je výmerou časti budovy podľa
priloženej snímky z katastrálnej mapy, ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy. Obec
Žabokreky prijala ku tomuto prenájmu Uznesenie č. 8/2023/3: zo dňa 17.04.2023
Nájomca bude užívať nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu, za účelom
vykonávania súkromnej podnikateľskej činnosti, povolenej príslušnými orgánmi štátnej
správy , s tým že budú využívané na účely skladovania, drevovýroby a stavebnej výroby,
predovšetkým na skladovania a manipuláciu so stavebným materiálom
a strojmi.Poskytované služby budú predstavovať doplnok ku ostatným službám v obci
Žabokreky..
IV.
VÝŠKA, SPLATNOSŤ NÁJOMNÉHO
A SPOSOB PLATENIA
1./ Cena prenájmu je za sumu nájmu 1,12€/m2 prenajímanej plochy, takže spolu výška nájmu
mesačne za nebytové priestory bude : 255,70€/mesiac + platba za reálne spotrebovanú
vodu. Ceny nájmu budú navýšené v závislosti od oficiálnej inflácie. Nájomné bude uhrádzané
vo výške 255,70€, slovom dvestopäťdesiatpäť eur a sedemdesiat eurocentov mesačne , a to
najneskôr do 15 -teho príslušného kalendárneho mesiaca.
2./Nájomca bude prenajímateľovi nájomné uhrádzať na účet vo VÚB Martin, č. účtu SK906
0200 0000 0000 13527362 , alebo v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade Žabokreky.
3./V prípade nedodržania termínu splatnosti nájomného má prenajímateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,1 % zo stanovenej čiastky za každý deň omeškania

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/51
Dátum podpísania: 30. júna 2023
Začiatok účinnosti: 1. júla 2023
Koniec účinnosti: 1. júla 2023
Suma s DPH: 3 068,40 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Stavbyt Martin s.r.o.
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 176, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 50401858
Dodávateľ: Obec Žabokreky
Dodávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Dodávateľ - IČO: 00317047
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy

Súvisiace dokumenty