Preskočiť na obsah

Návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO – prerušenie stavebného konania

Zverejnené
27. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
26. júna 2023 − 10. júla 2023
Kategória

Obec Rakovo ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na vydanie stavebného povolenia stavby

„VN VEDENIE – TR KOŠÚTY MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“,

začatom na základe návrhu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, dňa 7.2.2023, Okres Martin, katastrálne územie: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin, pre ktorú bolo obcou Rakovo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 109/324/2022-Hu02 zo dňa 14.11.2022, právoplatné 17.12.2022, takto rozhodol:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov stavebné konanie
prerušuje na dobu do právoplatného ukončenia správneho konania

Celé znenie dokumentu nájdete v prílohe v PDF dokumente.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/135

Prílohy