Oznámenie o zámere previesť majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnené
28. februára 2021
Kategória

Prílohy