Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ – 31. júla 2023, 19:00 hod

Zverejnené
25. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
25. júla 2023 − 8. augusta 2023
Kategória

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam pracovné stretnutie poslancov  a členov komisií pri Obecnom zastupitelstve v Žabokrekoch, na ktoré Vás týmto pozývam . Stretnutie sa uskutoční v pondelok, 31. júla 2023 o 19,00 hod. v obradnej sieni Kultúrneho domu v Žabokrekoch .

Program:

 1. Otvorenie,určenie zapisovateľa .
 2. Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy pre Kynologický klub Žabokreky o.z. IČO:52688976 .
 3. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre občianku V.Pohorelcovú-reprezentantku športu western.jazdenie.
 4. Prerokovanie požiadavky na zámenu pozemkov s US Žabokreky – prekryv pozemkov v prílohe
 5. Informácie o stave prác na diele Zateplenie a modernizácie budovy Kultúrneho domu Žabokreky.
 6. Prerokovanie možnosti využiť Výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl ,kód výzvy :
  PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR.
 7. Informácie o stave podanej žiadosti s názvom „ Riešenie migračných výziev v dôsledku voj.agresie
  voči Ukrajine:
 8. Informácie o podanom trestnom oznámení pre podozrenie z prečinu ohrozenia a poškodenia
  životného prostredia
 9. Schválenie návrhu PHSR na roky 2023-2028
 10. Schválenie uznesenia o menovaní veliteľa DHZO Žabokreky v súlade s ust.§33 ods.5 z.č.314/2001
  Z.z. v platnom znení a členov DHZO v zmysle ust. § 5 ods.4 vyhl.MV SR č.611/2006 Z.z.
  o hasičs.jednotkách ktorou sa vyk.niekt.ust. zákona NR SR č.314/2001 Z.z. v platnom znení.
 11. Informácie ku organizačnému zabezpečeniu volieb do NRSR 30.09.2023

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/162

Prílohy