Preskočiť na obsah

Rozhodnutie: Stavebné povolenie

Zverejnené
5. októbra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2023 − 19. októbra 2023
Kategória

Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151

  • návrh na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“.

Dňa 7.2.2023 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO
35 829 745, na Obci Rakovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby
(novostavby): „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI –
RAKOVO“ na pozemkoch v katastrálnych územiach: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad
Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin (ďalej iba stavba). Na stavbu bolo obcou
Rakovo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 109/324/2022-Hu02 zo dňa
14.11.2022, právoplatné 17.12.2022.

Prílohy