Preskočiť na obsah

ROZHODNUTIE – STAVEBNÉ POVOLENIE

Zverejnené
11. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júla 2023 − 27. júla 2023
Kategória

Obec Žabokreky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. §-u 117 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný správny orgán podľa §-u 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §-ov 62 a 63 stavebného zákona rozhodla takto: stavbu „15629-Žabokreky – Za cintorínom – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C 207/5, 208/10, 208/12, 208/13, 209/3 k.ú. Žabokreky, podľa ust. §-u 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Druh a účel stavby : novostavba, miestne rozvody elektriny (podľa §u 43a ods.3 písm.i) stavebného zákona), stavba sa povoľuje ako trvalá stavba.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/50

Prílohy