Preskočiť na obsah

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Zverejnené
7. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2023 − 21. júna 2023
Kategória

O z n á m e n i e

o   z a č a t í   s t a v e b n é h o   k o n a n i a

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpená ELKOTECH, s.r.o., Robotnícka 34, 036 01 Martin, Ing. Bohuslav Balko podala dňa 29.5.2023 na Obecnom úrade Žabokreky žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „15629-Žabokreky – Za cintorínom – Rozšírenie NNK“  na pozemkoch parc. č. KN-C 207/5, 208/10, 208/12, 208/13, 209/3 k.ú. Žabokreky.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023-SSÚ – 45/2023-SP/1

Prílohy