Preskočiť na obsah

Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5

Zverejnené
25. augusta 2021
Kategória

Výzva na predloženie ponuky Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5“

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Žabokreky

Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Štatutárny zástupca:Ing. Zuzana Valocká

IČ DPH:-

Internetová stránka: https://www.zabokreky.sk/

Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Zuzana Valocká

Predmet obstarávania:

Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky

45000000-7 Stavebné práce

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky sú stavebné práce – vybudovanie chodníka v obci Žabokreky –

Predpokladaná hodnota zákazky:

35 621,93 v EUR bez DPH

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

okres Martin, k.ú. Žabokreky – CKN 753/8 a CKN 1012/9

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Dokončenie diela je najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Ostatné termíny sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je projektová dokumentácia a výkaz výmer (bez úhrady).

Financovanie predmetu zákazky:

Integrovaný regionálny opereračný program – Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Lehota na predloženie ponuky:

do 27.9.2021 vrátane

Spôsob predloženia ponuky:

Poštou, kuriérom alebo osobne (papierová verzia ponuky s dátovým nosičom) alebo emailom (elektronická verzia ponuky)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Pokyny na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

Formulár cenovej ponuky – Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktná osoba, telefón, e-mail)  a návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH, DPH, cena s DPH): s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač vyplní Prílohu č. 1 Formulár cenovej ponuky

Nacenený výkaz výmer – uchádzač vyplní Prílohu č. 2 Výkaz výmer

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí výpis z internetu) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v e-mailovej forme.

V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom zalepenom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

– názov a adresa verejného obstarávateľa

– obchodné meno a adresa uchádzača

– Chodník – “NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač doručuje papierovnú ponuku v 2 originál vyhotoveniach, a taktiež zasiela nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2 na dátovom nosiči – napr.: CD/DVD/USB.

V prípade doručenia ponuky mailom – elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk, uchádzač uvedie v predmete správy text: „Verejné obstarávanie – chodník“. Elektronická ponuka musí byť naskenovaná s pečiatkou a podpisom. Zároveň do mailu uchádzač posiela aj nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2.

Jazyk ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Variantné riešenie: Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Otváranie ponúk:

28.9.2021 o 10:00 hod., kancelária starostky obce, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Postup pri otváraní ponúk:

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné bez účasti uchádzačov, pričom uchádzači sa môžu zúčastniť na otvorení ponúk na mieste a v čase uvedenom v bode 16. tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo Výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že jeho ponuka bola úspešná a že je nutné dohodnúť sa na podpise zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ môže:

a) vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý bol druhý v poradí. Pokiaľ uchádzač, ktorý bol druhý v poradí, neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, obstarávateľ môže vyzvať uchádzača, ktorý bol tretí v poradí.

b) alebo vykonať nové verejné obstarávanie.

Lehota viazanosti ponúk:

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Zuzana Valocká

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

nebude predložená ani jedna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade víťazného uchádzača overí v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.

Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác uchádzačom, ktorú je potrebné termínovo dohodnúť s kontaktnou osobou. Obhliadky je možné vykonať v pracovných dňoch vo vopred dohotnutom čase.

Víťazný uchádzač/zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviaže, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Žabokreky, okres Martin, Žilinský kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.

S úctou,

        ……………………………………………………………….

Ing. Zuzana Valocká, štatutárny zástupca

      podpis, pečiatka

Žabokreky, dňa 25.8.2021

Prílohy