Preskočiť na obsah

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zverejnené
16. augusta 2023
Kategória

Poskytovatel‘ poskytne Prijímatel’ovi dotáciu vo výške 2380,00 EUR (slovom:
dvetisíctristoosemdesiat EUR) na účel uvedený v článku II Zmluvy, čo predstavuje 70 %
z predpokladaných oprávnených nákladov na spracovanie ÚPD ( ďalej len „oprávnené náklady“).

  1. Za oprávnené náklady sa považujú iba náklady na spracovanie ÚPD, ktoré Prijímatel‘ preukázatel’ne
    vynaložil v období od 01. 01. 2023 do 15. 11. 2023. Náklady vynaložené na obstarávanie ÚPD,
    dohl’ad nad spracovaním ÚPD a na jej pre ro ovanie nie sú oprávnenými nákladmi. Skutočné
    oprávnené náklady preukáže Prijíma er do lad i dla článku IV odsek 1 Zmluvy.
  2. Prijímatel‘ sa zaväzuje spolufinancovať v zmysle čl.II Zmluvy z vlastných finančných zdrojov
    najmenej vo výške 1 020,00 EUR ( sl : ·s· sa‘ EUR)

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/60
Dátum podpísania: 27. júla 2023
Začiatok účinnosti: 17. augusta 2023
Koniec účinnosti:
Suma s DPH: 2 380,00 €
Sadzba DPH: DPH 20%
Objednávateľ: Obec Žabokreky
Objednávateľ - Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Objednávateľ - IČO: 00317047
Dodávateľ: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Dodávateľ - Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dodávateľ - IČO: 54669464
URL profilu verejného obstarávania:

Prílohy