Preskočiť na obsah

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho

Zverejnené
1. februára 2024
Kategória

preukazu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11c ods. 5 zákona č. 180/ 2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Žabokreky
zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

dagmar.daduka@gmail.com

Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má v obci Žabokreky trvalý pobyt a v deň konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič
môže požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však vo svojej žiadosti
zreteľne uviesť.

Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 7. februára 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

  • prvé kolo volieb do 22. marca 2024
  • druhé kolo volieb do 5. apríla 2024

v úradných hodinách obce

prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

  • prvé kolo volieb do 22. marca 2024
  • druhé kolo volieb do 5. apríla 2024

v úradných hodinách obce

Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej podobe alebo elektronicky uvedie, že hlasovací
preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci
najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

  • prvé kolo volieb do 4. marca 2024
  • druhé kolo volieb do 14. marca 2024

elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb

  • prvé kolo volieb do 4. marca 2024
  • druhé kolo volieb do 14. marca 2024

na mailovú adresu  dagmar.daduka@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi


•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Prílohy

Žiadne prílohy.