Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 5.12.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 2 502,88 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00585441

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 5.12.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 277,69 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00585441

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.12.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 52 631,58 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"

Dodávateľ - Sídlo , 038 40 Žabokreky

Dodávateľ - IČO 42346614

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: IROP-Z302051Q446-511/512-28

Dátum podpísania 5.12.2023

Začiatok účinnosti 5.12.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 343,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ KOOPERATIVA dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., skrátene KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 35904305

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ DEEP DANCE CLUB

Objednávateľ - Sídlo Maše Haľamovej 21, 036 01 Martin

Objednávateľ - IČO 50934848

Dodávateľ Obec Žabokreky

Dodávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Dodávateľ - IČO 00317047

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

Návrh zmluvy s neverejným poskytovateľom sa zverejňuje na úradnej tabuli a web sídle poskytovateľa
najmenej 15 dní pred jej uzatvorením.
Návrh zmluvy môže pripomienkovať každá fyzická alebo právnická
osoba, ktorej sa obsah zmluvy týka, v lehote 10 dní od jej zverejnenia;
poskytovateľ finančných prostriedkov prerokuje s fyzickou alebo
právnickou osobou, ktorej sa financovanie týka, uplatnené pripomienky
riadne a včas; ak je to na účely uzatvorenia zmluvy potrebné, návrh
zmluvy sa upraví podľa pripomienok.

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zmluvy pre Súkromnú základnú umeleckú školu DEEP DANCE CLUB
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupitelstva dňa 15.12.2023

Dátum podpísania 23.11.2023

Začiatok účinnosti 24.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 93 057,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 Zmluve o NFP z ENVIROFONDu formou dotácie

Dátum podpísania 24.11.2023

Začiatok účinnosti 25.11.2023

Koniec účinnosti 24.11.2024

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ eSYST s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Fraňa Mráza 289/2, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.11.2023

Začiatok účinnosti 25.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 360,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Štefanides Tomáš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.11.2023

Začiatok účinnosti 24.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 62 911,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.11.2023

Začiatok účinnosti 14.11.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Ivan Ciňo,Magdaléna Ciňová,Roman Kulich,Kulichová Petra,František Ciňo,Petra Tomčányová,Erik Nepela,Mgr.Martina Nepelová,Ing.Jozef Kožár,RNDr.Jana Kožárová,Ing.Anton Cabúk,Ing.Kvetoslava Cabúková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

uzatvorená podľa §50a Občianskeho zákonníka

Dátum podpísania 25.10.2023

Začiatok účinnosti 28.9.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Nadácia TIPSPORT

Dodávateľ - Sídlo Jána Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 54314399

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 24.10.2023

Začiatok účinnosti 31.10.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Objednávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Objednávateľ - IČO 36442151

Dodávateľ Obec Žabokreky

Dodávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Dodávateľ - IČO 00317047

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy