Preskočiť na obsah

Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov ( ďalej len DC seniorov ) v našej obci bolo založené Ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorá sa konala 18. februára 2011. Každý člen DC seniorov odovzdal podpísanú prihlášku a zároveň vyplnil tlačivo, do ktorých záujmových krúžkov by sa svojou činnosťou chcel zapojiť. V súčasnosti je v DC seniorov 66 členov.

DC seniorov je riadené päťčlennou samosprávou a samotné činnosti sú uskutočňované cez jednotlivé záujmové krúžky:

  • Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia
  • Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie
  • Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie
  • Krúžok sociálna starostlivosť
  • Krúžok kultúrne a spoločenské akcie
  • Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia

Tento krúžok pracuje pod vedením pani Anny Sumkovej. V súčasnosti počet pravidelných cvičiacich je 10. Členky krúžku sa do polroka roku 2022 stretli 27 krát a na jeseň 18 krát.

Na rok 2023 plánujú uskutočňovať:

  • Pešie pochody k studničke Očianka
  • Cyklotúry do okolia našej obce
  • Peší pochod na altánok spojený s opekaním
  • Pravidelné cvičenia dvakrát do týždňa

Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie

Krúžok pracuje pod vedením pani Ľudmily Dudekovej. V roku 2022 sa krúžok stretol 5 krát s priemernou účasťou osem členiek. Na týchto stretnutiach sa zhotovovali rôzne ručné práce. Na stretnutí si vždy uvarili dobrý bylinkový čaj.

Krúžok plánuje sa v ďalšom období pravidelne stretávať a to každý pondelok o 16:00 hod. Na stretnutiach si aj naďalej chcú navzájom rozdávať rôzne rady, nápady a námety na ručné práce a zároveň pozývajú ďalšie členky.

Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie

Krúžok pracuje pod vedením pani Oľgy Majerovej a členiek vedenia krúžku pani Želmíry Poloncovej a Evy Poloncovej. Krúžok pomáhal pri zabezpečovaní občerstvenia pri rôznych príležitostiach: Výročné členské schôdze DC seniorov, Dňa otcov – Žabokrecké spievanky, Zemiakový deň a iné.

Krúžok má naďalej záujem byť nápomocný pri akciách usporiadaných obecnou samosprávou, resp. podľa požiadaviek a potreby DC seniorov.

Krúžok sociálna starostlivosť

Krúžok pracuje pod vedením pána Jozefa Rišiana a jeho zastúpenie majú na starosti Angela Štefániková a Eva Zacharová. V roku 2022 vedúci krúžku navštívil dôchodcov našej obce len pri ich životných jubileách. Dobré slovo poohreje dušu, ako aj záujem o život a zdravie v rodine, značne poteší staršieho občana. Pri týchto životných a jubilejných príležitostiach bolo navštívených celkom 16 dôchodcov.

V 2023 krúžok sa bude aj naďalej snažiť podľa potreby pomáhať nemocným, ako aj starším občanom, nakoľko roky rýchlo pribúdajú a sily ubúdajú. Týmto kolobehom prichádzajú i choroby a preto je aj nutná, zvýšená starostlivosť o seniorov.

Krúžok kultúrne a spoločenské akcie

Krúžok pracuje pod vedením pani Ľudmily Dudekovej. Krúžok v úzkej spolupráci s vedením obce, zabezpečuje pre členov DC seniorov, ako aj ostatných dôchodcov v našej obci, kultúrne vyžitie na podujatiach súťaže Turčianskej Šlágerbomby, ktoré sú usporiadané štvrťročne v kine Strojár Martin.

Najaktívnejšie v tomto krúžku pracuje spevokol Žabokrečan pri DC seniorov. Stretáva sa pravidelne každý utorok. Spevokol vystupuje na rôznych podujatiach: Oslava Dňa matiek, Deň otcov – Žabokrecké spievanky, Zemiakový deň a na posedení s dôchodcami. Spevokol vystupuje na podujatiach aj mimo našej obce nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku.

V roku 2022 boli uskutočnené dva poznávacie zájazdy. Trenčín – výstava kvetov, stromov a okrasných drevín. Účastníci si vypočuli aj prednášku pána profesora Hričovského o nových odrodách ovocných stromov a ich ošetrovaní. Zájazdov sa zúčastnilo po 40 členov DC seniorov. Topolčianky – návšteva kaštieľa , Hronský Beňadik – návšteva kláštora. Zájazdov sa zúčastnilo po 40 členov DC seniorov. V decembri sa 10 členiek zúčastnilo na operete Netopier v Košiciach.

Tohto roku by sme chceli navštíviť Bojnice a Košariská. Veríme, že sa krúžku, kultúrne a spoločenské akcie a zvlášť spevokolu Žabokrečan, bude i naďalej tak dariť, aby svojou činnosťou robil dobré meno DC seniorov, ako i samotnej našej obci.

Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok pracuje pod vedením pani Mgr. Janky Žilinskej . Členky tohto krúžku uskutočňujú rôzne bylinkové vychádzky ako napr.: zber medvedieho cesnaku, zber bazového kvetu a repíka a iné. Zber liečivých rastlín bol 4krát za priemernej účasti 5 členov.

Niekedy ich naplánované aktivity zmaria a narušia nepriaznivé vrtochy počasia. Všetky bylinkárky však veria, že nasledujúce obdobie roku 2023 bude prajnejšie pre ich aktivity. Väčšina aktivít DC seniorov bola zabezpečovaná za finančnej podpory Obecného úradu.

Výlet za termálnou vodou a peknými zážitkami

V sobotu a nedeľu 7 – 8. októbra 2023 sme sa Členovia Denného centra /DC/ seniorov spolu s mladšími obyvateľmi Žabokriek  vydali na cestu do maďarského Egru za teplou termálnou vodou a dobrým vínkom.

Prehliadku mesta sme absolvovali vo vyhliadkovom vláčiku, ktorý nás zaviezol nakoniec do vinných pivníc známych ako „Údolie krásnych žien“ a potom nasledovali termálne kúpele. Po osviežení tela a ducha sme sa presunuli do Mozokovesdu kde po ubytovaní v peknom zariadení Zsory camping resort nasledovala spoločná grilovačka spojená aj so spevom.

Ráno sme vyskúšali účinky termálnej vody na miestnom kúpeľnom areáli. Potom nasledovala cesta na hrad Somoška. Všetci sme sa  tešili na dobrý obed. V reštaurácii Malý mlyn v Šiatorskej Bukovinke sme našli príjemné prostredie, milú a rýchlu obsluhu. Ale to najhlavnejšie pochutili sme si na miestnych špecialitách. Potom sme sa tešili na šťastný návrat domov. Musíme vyzdvihnúť všetkých za dochvíľnosť a milé správanie.