Preskočiť na obsah

Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov ( ďalej len DC seniorov ) v našej obci bolo založené Ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorá sa konala 18. februára 2011. Každý člen DC seniorov odovzdal podpísanú prihlášku a zároveň vyplnil tlačivo, do ktorých záujmových krúžkov by sa svojou činnosťou chcel zapojiť. V súčasnosti je v DC seniorov 66 členov.

DC seniorov je riadené päťčlennou samosprávou a samotné činnosti sú uskutočňované cez jednotlivé záujmové krúžky:

  • Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia
  • Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie
  • Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie
  • Krúžok sociálna starostlivosť
  • Krúžok kultúrne a spoločenské akcie
  • Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia

Tento krúžok pracuje pod vedením pani Anny Sumkovej. V súčasnosti počet pravidelných cvičiacich je 10. Členky krúžku sa do polroka roku 2022 stretli 27 krát a na jeseň 18 krát.

Na rok 2023 plánujú uskutočňovať:

  • Pešie pochody k studničke Očianka
  • Cyklotúry do okolia našej obce
  • Peší pochod na altánok spojený s opekaním
  • Pravidelné cvičenia dvakrát do týždňa

Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie

Krúžok pracuje pod vedením pani Ľudmily Dudekovej. V roku 2022 sa krúžok stretol 5 krát s priemernou účasťou osem členiek. Na týchto stretnutiach sa zhotovovali rôzne ručné práce. Na stretnutí si vždy uvarili dobrý bylinkový čaj.

Krúžok plánuje sa v ďalšom období pravidelne stretávať a to každý pondelok o 16:00 hod. Na stretnutiach si aj naďalej chcú navzájom rozdávať rôzne rady, nápady a námety na ručné práce a zároveň pozývajú ďalšie členky.

Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie

Krúžok pracuje pod vedením pani Oľgy Majerovej a členiek vedenia krúžku pani Želmíry Poloncovej a Evy Poloncovej. Krúžok pomáhal pri zabezpečovaní občerstvenia pri rôznych príležitostiach: Výročné členské schôdze DC seniorov, Dňa otcov – Žabokrecké spievanky, Zemiakový deň a iné.

Krúžok má naďalej záujem byť nápomocný pri akciách usporiadaných obecnou samosprávou, resp. podľa požiadaviek a potreby DC seniorov.

Krúžok sociálna starostlivosť

Krúžok pracuje pod vedením pána Jozefa Rišiana a jeho zastúpenie majú na starosti Angela Štefániková a Eva Zacharová. V roku 2022 vedúci krúžku navštívil dôchodcov našej obce len pri ich životných jubileách. Dobré slovo poohreje dušu, ako aj záujem o život a zdravie v rodine, značne poteší staršieho občana. Pri týchto životných a jubilejných príležitostiach bolo navštívených celkom 16 dôchodcov.

V 2023 krúžok sa bude aj naďalej snažiť podľa potreby pomáhať nemocným, ako aj starším občanom, nakoľko roky rýchlo pribúdajú a sily ubúdajú. Týmto kolobehom prichádzajú i choroby a preto je aj nutná, zvýšená starostlivosť o seniorov.

Krúžok kultúrne a spoločenské akcie

Krúžok pracuje pod vedením pani Ľudmily Dudekovej. Krúžok v úzkej spolupráci s vedením obce, zabezpečuje pre členov DC seniorov, ako aj ostatných dôchodcov v našej obci, kultúrne vyžitie na podujatiach súťaže Turčianskej Šlágerbomby, ktoré sú usporiadané štvrťročne v kine Strojár Martin.

Najaktívnejšie v tomto krúžku pracuje spevokol Žabokrečan pri DC seniorov. Stretáva sa pravidelne každý utorok. Spevokol vystupuje na rôznych podujatiach: Oslava Dňa matiek, Deň otcov – Žabokrecké spievanky, Zemiakový deň a na posedení s dôchodcami. Spevokol vystupuje na podujatiach aj mimo našej obce nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku.

V roku 2022 boli uskutočnené dva poznávacie zájazdy. Trenčín – výstava kvetov, stromov a okrasných drevín. Účastníci si vypočuli aj prednášku pána profesora Hričovského o nových odrodách ovocných stromov a ich ošetrovaní. Zájazdov sa zúčastnilo po 40 členov DC seniorov. Topolčianky – návšteva kaštieľa , Hronský Beňadik – návšteva kláštora. Zájazdov sa zúčastnilo po 40 členov DC seniorov. V decembri sa 10 členiek zúčastnilo na operete Netopier v Košiciach.

Tohto roku by sme chceli navštíviť Bojnice a Košariská. Veríme, že sa krúžku, kultúrne a spoločenské akcie a zvlášť spevokolu Žabokrečan, bude i naďalej tak dariť, aby svojou činnosťou robil dobré meno DC seniorov, ako i samotnej našej obci.

Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok pracuje pod vedením pani Mgr. Janky Žilinskej . Členky tohto krúžku uskutočňujú rôzne bylinkové vychádzky ako napr.: zber medvedieho cesnaku, zber bazového kvetu a repíka a iné. Zber liečivých rastlín bol 4krát za priemernej účasti 5 členov.

Niekedy ich naplánované aktivity zmaria a narušia nepriaznivé vrtochy počasia. Všetky bylinkárky však veria, že nasledujúce obdobie roku 2023 bude prajnejšie pre ich aktivity. Väčšina aktivít DC seniorov bola zabezpečovaná za finančnej podpory Obecného úradu.