Preskočiť na obsah

Riešenie migračných výziev v obci Žabokreky

Zverejnené 30.8.2023.

Kategória

Názov projektu: „Riešenie migračných výziev v obci Žabokreky“
Kód projektu v ITMS2014+: 302091CYF7
Miesto realizácie projektu: Žabokreky
Výzva – kód Výzvy: IROP–SC91-2023-108
Použitý systém financovania: refundácia

Popis cieľa projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa.
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50349287
Konajúci: Peter Balík, minister v zastúpení Ing. Albert Németh, MBA na základe Plnomocenstva č. z. 047755/2023 zo dňa 15.05.202
Prijímateľ: Obec Žabokreky
Nenávratný finančný príspevok: 15.600€
Výška finančnej podpory z EÚ: 15.600€
Účel: Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 9 – FAST CARE
Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.
Schéma pomoci: neuplatňuje sa
Zmluva: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU IROP-Z302091CYF7-91-108