Preskočiť na obsah

Podateľňa tlačív

Podateľňa tlačív vám pomôže podať tlačivá na obecnom úrade.

Ako to funguje?    Podanie tlačiva

Daň z nehnuteľnosti

Stiahnuťtlačivo Daň z nehnuteľnosti

Priznanie k  dani z nehnuteľnosti podáva:

 • fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
 • právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
 • dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia

Dokedy a komu sa podáva priznanie?

 • priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane
 • priznanie sa podáva do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla/zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia
 • fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. 
 • fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Kedy máte povinnosť podať priznanie?

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrúbenie dane.

Napríklad:

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vysporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

Za aké nehnuteľnosti sa DP podáva: 

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

 • daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome a daň z pozemkov. 

Čo všetko do týchto skupín patrí?

 • Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné.
 • Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor)
 • Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné.

Ako to funguje?

Nie som si istý ako tlačivo vyplniť

 1. Stiahnite si tlačivo
 2. Vyplňte ho v počítači
  Tlačivá je možné vyplniť priamo v počítači bez toho aby ste ich museli tlačiť.
 3. Podajte tlačivo cez formulár
  Formulárom na tejto podstránke podáte tlačivo online. Následne prídete na úrad, kde budú mať vaše tlačivo pripravené. Spolu ho skontrolujete a podanie dokončíte.

Viem ako tlačivo vyplniť

 1. Stiahnite si tlačivo
 2. Vyplňte ho, vytlačte a zaneste na úrad
  Ak ste si istí vyplnením, kľudne si tlačivo vytlačte doma a zaneste na úrad. Ušetríte čas sebe aj pracovníčkam/pracovníkom na úrade.
  Čo ak nemám tlačiareň?
  Formulárom na tejto podstránke podáte tlačivo online. Následne prídete na úrad, kde podanie dokončíte.

Podanie tlačiva

Ak ste si istí vyplnením, tlačivo môžete rovno vytlačiť a zaniesť na úrad. Tlačivo je po elektronickom podaní potrebné overiť fyzicky na úrade.