Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Žabokreky vyhlasuje súťaž návrhov na využitie pozemkov  vo vlastníctve obce Žabokreky, ktoré sa nachádzajú  v Rekreačno – športovom areáli obce Žabokreky  o výmere približne 5000 m² na pozemkoch KN-C parc. č. 648/2, druh pozemku trvalé  trávnaté porasty v k.ú. Necpaly KN-C parc.  č. 226/3, druh pozemku trvalé trávnaté  porasty a  KN-C parc. č. 226/11, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Žabokreky.

Uvedené pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 557 a č. 634. Konkrétne ide o  neudržiavanú plochu  nachádzajúcu sa v zadnej časti  športového areálu v obci Žabokreky.