Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Vážení občania, Obec Žabokreky Vás informuje, že bol vydaný súhlas na použitie zábavnej pyrotechniky , a to nasledovne:

Použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2,F3,druh: zábavná pyrotechnika-ohňostroj

  • na mieste : parcela KNC 162/10,k.ú. Žabokreky
  • v čase: medzi 29.04.2024 až 31.05.2024 bezprostredne po narodení detí vo večerných hodinách v trvaní do 5 minút  maximálne

Prílohy

Popis

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: Obec Žabokreky ,Obecný úrad s. č.145, 038 40 Žabokreky, alebo
elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia
informácie.

Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Žabokreky 50

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín:

  • 1 ks tuja (Thuja ) s o1,3 : 62cm ( tuja má dva kmene) Krovinaté porasty – 10m2
  • Parcela: KN-C č. 209/3, k. ú. Žabokreky
  • Dôvod: Žiadateľ uviedol, že dôvodom výrubu je vybudovanie parkovacích miest na parcele 209/3.

Správne konanie začalo dňa: 25.03.2024

Zverejnené dňa: 04.04.2024

Prílohy

Popis

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Košťany nad Turcom na roky 2024 – 2028 – zaslanie oznámenia v PDF prílohe.

Prílohy

Popis

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks orech (Juglans regia ) s o1,3 : 188cm. Parcela: KN-C č. 26/2, k. ú. Žabokreky.