Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín: 1 ks orech (Juglans regia ) s o1,3 : 188cm. Parcela: KN-C č. 26/2, k. ú. Žabokreky.

Prílohy

Popis

Vec: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151

  • návrh na vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“.

Dňa 7.2.2023 podal navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47
Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO
35 829 745, na Obci Rakovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia líniovej stavby
(novostavby): „VN VEDENIE – TR KOŠÚTY – MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI –
RAKOVO“ na pozemkoch v katastrálnych územiach: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad
Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin (ďalej iba stavba). Na stavbu bolo obcou
Rakovo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 109/324/2022-Hu02 zo dňa
14.11.2022, právoplatné 17.12.2022.

Prílohy

Popis

Verejná vyhláška

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 59 písm. d) a i) toho zákona, v súlade s 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov A. Podľa § 41 ods. 13 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celko Kantor, kód „SL296“, vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s., IČO 36669105, Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, na obdobie rokov 2022-2031.

Viac v priloženom PDF dokumente.

Prílohy

Popis

Obec Rakovo ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na vydanie stavebného povolenia stavby

„VN VEDENIE – TR KOŠÚTY MARTIN NEMOCNICA BUDÚCNOSTI – RAKOVO“,

začatom na základe návrhu Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36 442 151, dňa 7.2.2023, Okres Martin, katastrálne územie: Rakovo, Príbovce, Necpaly, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Dražkovce, Tomčany, Martin, pre ktorú bolo obcou Rakovo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 109/324/2022-Hu02 zo dňa 14.11.2022, právoplatné 17.12.2022, takto rozhodol:

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov stavebné konanie
prerušuje na dobu do právoplatného ukončenia správneho konania

Celé znenie dokumentu nájdete v prílohe v PDF dokumente.

Prílohy

Popis

Dražobník:

Blackside, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 191 515, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6167/B

Navrhovateľ dražby:

Blackside, a.s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 48 191 515, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 6167/B

Dátum a čas konania dražby:

26. júla 2023, 11:00 hod

Miesto konania dražby:

Salónik Club, Boutique Hotel Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina

Opakovanie dražby:

2. kolo

Predmet dražby:

súbor vecí, viď PDF príloha