Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Región:

Turiec

Počet obyvateľov:

1176

Rozloha:

1100

Prvá písomná zmienka:

v roku 1282

Výška nad morom:

426 mnm

Dnes má obec 1.176 obyvateľov. Za uplynulých 50 rokov zaznamenala obec aj najvyšší vzostup životnej úrovne. V tomto období sa najviac rozvíjala aj výstavba rodinných domov a objektov občianskej vybavenosti a obec získavala svoju súčasnú podobu, predovšetkým vďaka umu, zručnosti a usilovnosti jej obyvateľov. Títo si postupne svojpomocne vybudovali požiarnu zbrojnicu, kultúrny dom, základnú školu, materskú školu, rekreačno-športový areál, upravený a oplotený bol miestny cintorín, postavený dom smútku, upravené boli verejné priestranstvá. Bývalá ev. školská budova bola prinavrátená cirkvi pre účely modlitebne.

Obec je elektrifikovaná, vybavená miestnym rozhlasom, telefónmi, pripojená na verejnú vodovodnú sieť, plynofikáciu, kanalizáciu a na autobusovú dopravu. Rekonštruovaná bola štátna cesta vedúca obcou smerom na turistické a rekreačné stredisko v Jasenskej doline v kat. území obce Belá – Dulice. Všetky miestne komunikácie majú bezprašný asfaltový povrch.

Popri poľnohospodárskom družstevníctve, ktoré má vybudovanú potrebnú materiálno-technickú základňu, sa rozširuje aj sektor samostatne hospodáriacich roľníkov. Svoju činnosť obnovilo v obci aj urbárske spoločenstvo a združenie vlastníkov pôdy, ako aj súkromní vlastníci lesa Malcov.

Tak ako v minulosti, aj v súčasnosti obec žije čulým kultúrno-spoločenským, duchovným i športovým životom.

Do roku 1998 hrali miestny futbalisti najvyššiu krajskú súťaž III. ligu. Dobré výsledky dosahuje a propagáciu obci robia aj členovia ochotníckeho divadla dospelých a mládeže.

Z našej obce pochádza a aj tu žije s rodinou majster sveta v kategórii enduro Jaroslav Katriňák. V športe úspešne pretekal bývalý reprezentant v chôdzi Milan Bartoš. Našu obec reprezentuje aj telesne postihnutý občan p. Peter Štefanides v tlaku na lavičke.
Obec sa dostáva do povedomia širokej verejnosti aj takými podujatiami, ako je turistický výstup “Chodníkom Jána Vaňu” a iné.

Úspešne rozvíjame, na obojstranný prospech, aj priateľské styky so Žabokrekmi nad Nitrou. Od roku 2003 sa zapája naša Obec do spolupráce s obcami, ktorých názov sa začína na „ŽAB“ – sú to obce z Českej republiky a Slovenskej republiky.

Symboly obce

Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého zo spomenutých symbolov sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) pravidlá a zákonitosti, ktoré treba v každom prípade rešpektovať, ak máme vytvoriť skutočne heraldicky hodnotnú symboliku obce Žabokreky.

Erb obce

Erb obce Žabokreky má túto podobu – v hlave modrého štítu jedna strieborná ruža medzi dvomi červenými, pod nimi heraldicky vľavo otočená zlatá žabka so zlatou, striebornými perlami zdobenou korunkou.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné striebornú podľa potreby zamieňať aj bielou, zlatú so žltou, pričom sa však tieto farby budú vždy popisovať ako strieborná a zlatá. Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná, červená sa vyjadrí zvislým a modrá vodorovným šrafovaním.

Vlajka obce

Vlajka obce Žabokreky pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce

Pečať obce Žabokreky je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŽABOKREKY. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Štandarda starostu

Štandarda starostu obce Žabokreky má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce – žltej, modrej a bielej (zoradených od horného rohu pri žrdi pozdĺžne a nadol). Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.