Preskočiť na obsah

Obecný podnik Žabokreky, s.r.o.

Obecný podnik Žabokreky, s.r.o. je registrovaným sociálnym podnikom, vznikol 26.3.2021, štatút registrovaného sociálneho podniku s číslom 379/2021_RSP získal dňa 3.5.2021. 

Spoločnosť sa orientuje na poskytovanie komplexných komunálnych služieb. Majetková účasť spoločnosti je založená na  súkromnom a verejnom partnerstve. Obec Žabokreky má podiel na základnom imaní vo výške 49%, fyzická osoba Ján Kapusta 36% a Ing. Oliver Hrapka 15%.

Dlhodobým podnikateľským zámerom je vytvorenie podniku služieb, zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných spoluobčanov a poskytovanie komplexných komunálnych služieb. Poskytovanie komplexných komunálnych služieb spočíva v údržbe verejnej zelene a verejných priestranstiev, správe verejných budov a údržbe, poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve hlavne v režime zákaziek zadávaných našim spoločníkom, teda obcou.

Ďalej je to ponuka prác a služieb našimi zamestnancami v prospech našich obyvateľov obce a tiež obyvateľov priľahlých obcí. Aktuálne spoločnosť zamestnáva   od 01.03.2022 zamestnancov, z toho 2 sú zdravotne znevýhodnení. V budovaní ďalších kapacít obecného podniku plánujeme pokračovať.

Kľúčovými zamestnancami sú a budú obyvatelia obce Žabokreky. Priebežne a v budúcnosti sa spoločnosť zameria na riešenie zamestnanosti v obci, pričom dôraz bude kladený na  vytváranie nových pracovných miest vhodných pre cieľovú skupinu znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Dňa 02.03.2022 sa stala účinnou  DOHODA č.22/23/054/14 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka – Opatrenie č. 4“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 17 a § 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin a Obecným podnikom Žabokreky,s.r.o.

Dohoda je prístupná tu: DOHODA č.22/23/054/14 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky

Na základe tejto Zmluvy sa Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. získal možnosť poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov, ku ktorým sa zaviazal Úrad práce nasledovne:

Poskytnúť registrovanému sociálnemu podniku investičnú pomoc v sume maximálne do výšky 142 696,12 € nasledovne:

  • Finančný príspevok na úhradu mzdových výdavkov do výšky 93 336,12 €. Poskytnúť RSP finančné príspevky na vytvorené pracovného miesta, po splnení podmienok tejto dohody, na úhradu časti celkovej ceny práce (ďalej len „CCP“) zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru, ,najviac vo výške CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za 1. – 3. štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje (ďalej len „CCP“), v sume maximálne 1 581,83 €/mesiac pri plnom pracovnom úväzku počas najviac 18 kalendárnych mesiacov.
  • Finančný príspevok na úhradu bežných výdavkov do výšky 18 160,- €. Poskytnúť RSP finančné príspevky na úhradu bežných výdavkov vo výške maximálne 50 % zo vzniknutých oprávnených nákladov.
  • Finančný príspevok na úhradu kapitálových výdavkov do výšky 31 200,- €. Poskytnúť RSP finančné príspevky na úhradu kapitálových výdavkov vo výške maximálne 50 % zo vzniknutých oprávnených nákladov.vo výške na   

Obecný podnik Žabokreky,s,ro, sa okrem iného zaviazal splniť nasledovné: Cieľ investície, opis produktu, podnikateľskej aktivity, resp. výsledkov podnikateľskej aktivity súvisiacej s investičným zámerom:

Cieľom  tohto  investičného zámeru  je  budovanie  nových  kapacít  a diverzifikácia poskytovaných služieb  podniku za pomoci obstarania potrebnej techniky a to v činnostiach stavebných, krajinných úprav, nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, údržby a správy verejných  budov, správy informačných rezervačných systémov na prenájom obecných nehnuteľností, športových potrieb, verejných priestranstiev, ktoré má registrovaný sociálny podnik v správe na základe zmluvného vzťahu s obcou Žabokreky ako jedným zo svojich zakladateľov.

Projekt taktiež význame prispeje k dosahovaniu robustnejšieho pozitívneho sociálneho vplyvu v oblasti  inklúzie znevýhodnených a zraniteľných osôb na pracovný trh tým, že  vytvorí a dlhodobo udrží najmenej 4 pracovné miesta vhodné aj  pre zamestnanie znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Registrovaný sociálny podnik bude napĺňať pozitívny verejne prospešný vplyv integráciou znevýhodnených a zraniteľných osôb do činností zameraných na  poskytovanie komplexných komunálnych služieb  ako sú:

Údržba verejnej zelene a verejných priestranstiev, zimná údržba, správa verejných budov a ich údržba, poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve, hlavne v režime zákaziek zadávaných našim spoločníkom, teda obcou.

Ďalej je to ponuka prác a služieb našimi zamestnancami v prospech našich obyvateľov obce a to najmä cieľovej skupiny seniorov, ktorí si  nedokážu, pri ubúdajúcich fyzických silách, zabezpečiť práce svojpomocne.

Ide najmä o služby – úprava zelene v záhradách a priľahlých pozemkoch,  drobné stavebné práce, kanalizačné prípojky, kladenie zámkovej dlažby, výkopy, odvoz stavebného odpadu na skládku, zimná údržba chodníkov  a pod. Prípadné voľné kapacity budú použité v prospech tiež obyvateľov priľahlých obcí.

Bezprostredne plánovanou aktivitou spoločnosti je rekonštrukcia rekreačného   a športového areálu Žabokreky. Jedná sa o rekonštrukciu pôvodne účelovo využívanej /futbalové zápasy/ časti centra na rekreačný a  športový areál pre širokú verejnosť s možnosťou ubytovania.

Rekonštrukcia spočíva v oprave fasády, odvodu dažďovej vody, rekonštrukcie hygienických priestorov, osadenie smetných košov a vybudovanie prístupového chodníka.

Okrem vykonávania bežných prevádzkových prác (správa budov, zimná a letná údržba verejných priestranstiev, odpadové hospodárstvo) plánujeme v nasledujúcom období tieto investičné aktivity pre nášho spoločníka, obec:        

  • Dokončovacie a stavebné práce na výstavbe sociálnych zariadení v RŠA (II-III. 2022)
  • Spolupráca pri výstavbe chodníka popri hlavnej ceste do RŠA (III-IV. 2022)
  • Výstavba gabiónového sedenia a prístrešku pri hasičskej zbrojnici (IV-V. 2022)

S využitím investičnej pomoci bude spoločnosť spôsobilá technicky aj  z pohľadu ľudských zdrojov poskytovať   takmer všetky  typy komunálnych obecných služieb,  zvýši kvalitu služieb pre obec a pre občanov, ich dostupnosť a tým výrazne prispeje k dosahovaniu sociálnej stability.