Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznámenie o začatí územného konania a pozvánka na ústne pojednávanie dňa 20.12.2023 o 15:30 hod na Obecnom úrade v Žabokrekoch. Viac nižšie v PDF prílohe.

Prílohy

Popis

Obec Žabokreky, ako príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. §-u 117 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný správny orgán podľa §-u 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokovala žiadosť a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa §-ov 62 a 63 stavebného zákona rozhodla takto: stavbu „15629-Žabokreky – Za cintorínom – Rozšírenie NNK“ na pozemkoch parc. č. KN-C 207/5, 208/10, 208/12, 208/13, 209/3 k.ú. Žabokreky, podľa ust. §-u 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Druh a účel stavby : novostavba, miestne rozvody elektriny (podľa §u 43a ods.3 písm.i) stavebného zákona), stavba sa povoľuje ako trvalá stavba.

Prílohy

Popis

Strategický dokument „Integrovaná územná stratégia územia udržateľného mestského rozvoja Martin na roky 2023– 2030“ (ďalej aj „IÚS UMR Martin 2023-2030“), uvedený v predloženom oznámení,
sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Uvedený dokument je preto možné schváliť v konaní podľa osobitných predpisov.

Prílohy

Popis

O z n á m e n i e

o   z a č a t í   s t a v e b n é h o   k o n a n i a

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, zastúpená ELKOTECH, s.r.o., Robotnícka 34, 036 01 Martin, Ing. Bohuslav Balko podala dňa 29.5.2023 na Obecnom úrade Žabokreky žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „15629-Žabokreky – Za cintorínom – Rozšírenie NNK“  na pozemkoch parc. č. KN-C 207/5, 208/10, 208/12, 208/13, 209/3 k.ú. Žabokreky.