Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Postup pri zmene trvalého pobytu

Obyvateľ v prípade zmeny trvalého pobytu tento pobyt nahlasuje v ohlasovni pobytu – evidencia obyvateľov Obecného úradu Žabokreky. Občan, ktorý mení trvalý pobyt v rámci Slovenskej republiky, je povinný predložiť:

 • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (originál výpisu z listu vlastníctva alebo rozhodnutia o povolení vkladu). Ak nie je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, na prihlásenie potrebuje písomný súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (musia mať pri sebe občiansky preukaz). V prípade nájmu, nezabudnite predložiť aj nájomnú zmluvu.
 • platný občiansky preukaz. Ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa,
 • Ak ste dlhodobo žili v zahraničí, zoberte si pas a osvedčenie o štátnom občianstve, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov.
 • Vyberá správny poplatok vo výške 5€.

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 • cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
 • doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
 • súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa,
 • vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 5,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže občan zrušiť len v prípade trvalého opustenia Slovenskej republiky (a odovzdá občiansky preukaz na OR PZ). Inak sa doterajší pobyt zruší prihlásením sa na nový trvalý pobyt. Ak sa občan prihlási na trvalý pobyt v inom meste – obci, zabezpečí príslušný MsÚ –  OcÚ nahlásenie tejto skutočnosti do miesta predchádzajúceho pobytu.

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní)
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka.

Postup pri podaní dani z nehnuteľnosti

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
 • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

Vybavenie rybárskeho lístka

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybárske lístky vydáva Obecný úrad v Žabokreky na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Potrebujete:

 • platný občiansky preukaz
   

Poplatky:

 • týždenný rybársky lístok 1,50 €
 • mesačný rybársky lístok 3,00 €
 • ročný rybársky lístok 7,00 €
 • trojročný rybársky lístok 17,00 €
   

Od poplatkov sú oslobodené:

 • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva
 • odborní zamestnanci na úseku rybárstva ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve
 • zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodária ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž
 • osoby do 15 rokov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

 • list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce Žabokreky, 
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie starší ako tri mesiace.
   

Poplatky:

 • fyzické osoby      10,00 €
 • právnické osoby  100,00 €
   

Súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny je potrebný na výrub :

 • stromov, ktorých O1,3 je väčší ako 40 cm (Obvod kmeňa O1,3 sa udáva v cm nameraných vo výške 1,3 m nad zemou)
 • krovitých porastov, ktorých pôdorysná výmera je väčšia ako 10m2

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.

Uzavretie manželstva štátnymi občanmi SR

K vybaveniu snúbenci potrebujú: 

 • platné občianske preukazy alebo platné cestovné pasy, 
 • originály rodných listov, 
 • originál právoplatného rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, ak je niektorý zo snúbencov rozvedený – rozvedená, 
 • originál úmrtného listu nebohého manžela – manželky v prípade, ak je niektorý zo snúbencov vdovec – vdova, 
 • originály rodných listov spoločných detí ak už spolu nejaké majú a originály rodných listov detí snúbenky, pri ktorých nebol určený otec, 
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov musí predložiť originál právoplatného rozsudku súdu o povolení uzavrieť manželstvo, 
 • v prípade trvalého pobytu štátneho občana SR v cudzine, tak tento predkladá aj doklad – „Potvrdenie o pobyte a stave“, vydané príslušným orgánom cudzieho štátu. 

Uzavretie manželstva na inom než príslušnom Matričnom úrade  (na základe povolenia – DELEGÁCIE)

K vybaveniu potrebujete: 

 • Doklady uvedené v predchádzajúcom uzavretí.  
 • Žiadosť na uzavretie manželstva, potvrdenú príslušným Matričným úradom podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, 
 • Povolenie príslušného Matričného úradu (Delegáciu) podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, na uzavretie manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom. 
   

Poplatky:
Povolenie uzavrieť manželstvo medzi občanmi SR – 20,00 € (od 1.1.2018 podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, II. časť, položka 18, písm. b))

Upozornenie:

 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých ani jeden nemá trvalý pobyt v obvode Matričného úradu  Žabokreky a sobáš sa má konať v matričnom obvode Matričného úradu Žabokreky tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na príslušnom Matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov a zároveň tento Matričný úrad požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným úradom. 
 • Ak sa jedná o snúbencov, z ktorých jeden má trvalý pobyt v obvode Matričného úradu Žabokreky a sobáš sa má konať v inom matričnom obvode tak, Žiadosť o uzavretie manželstva vyplnia na Matričnom úrade v Žabokrekoch a zároveň Matričný úrad Žabokreky požiadajú o vydanie Povolenia k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným Matričným  úradom.