Preskočiť na obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vážení obyvatelia, návštevníci a priaznivci našej obce!

Predkladáme Vám nový Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Žabokreky na roky 2023 – 2028. Tento strategický dokument a územno-plánovacia dokumentácia predstavujú dva najzákladnejšie a najdôležitejšie strategické a plánovacie dokumenty na úrovni každej jednej samosprávy v Slovenskej republike. Ich schválením v obecnom zastupiteľstve sa stávajú záväznými nástrojmi strategického, plánovitého a systémového riadenia rozvoja našej obce.

Predkladaný dokument je základným strednodobým plánovacím dokumentom podpory regionálneho rozvoja a regionálnej politiky na lokálnej úrovni. Priamo nadväzuje na strategické a programové dokumenty na vyššej regionálnej a najvyššej národnej úrovni. Dokument rešpektuje lokálne špecifiká územia a práve z ich analýzy stanovuje rozvojové opatrenia a aktivity, ktorých schválením sa obec  zaväzuje k ich plneniu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) Žabokreky na roky 2023 – 2028 bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva obce Žabokreky č. 10/2023/7   dňa 31.07.2023 .

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žabokreky pre roky 2014 – 2020 (PHSR), spolu s územným plánom, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami, investičnými projektmi so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie. Vytvára rámec, ktorého naplnenie bude zárukou, že PHSR nebude zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych zámerov (zoznamom vecí, na ktoré obec nemá peniaze), ale skutočným strategickým rozvojovým dokumentom s cieľom dosiahnuť rast životnej úrovne na konkrétnom území. 

Platnosť PHSR obce bola uznesením obecného zastupiteľstva obce Žabokreky č.19/2020/8  zo dňa 24.08.2020 predĺžená do 31.12.2023.

Prílohy