Preskočiť na obsah

Sadzobník vybraných správnych poplatkov

 I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu ( fotokópie ), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov,  evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu ……………………………………………………………………………………. 2 eura

b) Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku …………………………………………………………………………… 2 eura

v cudzom jazyku ……………………………………………………………………………… 3 eura

Položka 3

1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …………………………… 2 eura

II. VNÚTORNÁ SPRÁVA 

Položka 16

Nahliadnutie so matrík, za každý zväzok matrík …………………………….. 2 eura

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky …………………………………………………….   20 eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky ………………………………………………………………. 20 eur 

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby ……………………………………  20 eur 

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť …………………… 70 eur

Oslobodenie 

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 

2/ Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich. 

Poznámky 

1/ Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov. 

2/ Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva. 

3/ Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie. 

4/ Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad). 

5/ Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

III. PÔDOHOSPODÁRSTVO 

Položka 38

vydanie rybárskeho lístka 
a) týždenný …………………………………………………………………………………….. 1,50 eur

b) mesačný ………………………………………………………………………………………. 3 eur

c) ročný ……………………………………………………………………………………………. 7 eur

d) trojročný ……………………………………………………………………………………. 17 eur

Oslobodenie 

1/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania. 

2/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky. 

3/ Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

  V. STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití  

    územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
    1. pre fyzické osoby …………………………………………………………………………. 40 eur
    2. pre právnické osoby…………………………………………………………………… 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby  ………………………. 20 eur
 

Oslobodenie 

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok. 

Poznámky 

1/ Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie. 

2/ Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
    1. na stavbu rodinného domu……………………………………………………………… 50 eur 

    2. na stavbu bytového domu……………………………………………………………… 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
    1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2………………………………………………… 25 eur
    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2………………………………………………….. 50 eur 

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
    1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu………………………………….. 35 eur
    2. bytových domov……………………………………………………………………….. 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………………………………………………. 30 eur
    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť………………………………………. 30 eur
    3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
        odpadových vôd, jazierka………………………………………………………………….. 30 eur
    4. na spevnené plochy a parkoviská…………………………………………………………. 30 eur
    5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné
        kuchyne, bazény, sklady………………………………………………………………… 30 eur

 e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami…………………………………………………. 50 eur
    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť………………………………………. 50 eur

     3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne
         odpadových vôd, jazierka……………………………………………………………….. 50 eur
    4. na spevnené plochy a parkoviská………………………………………………………… 50 eur
    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady………………………..50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred
    dokončením podľa písmen d) a e)………………………………………………………………….20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na     

    zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 EUR vrátane……………………………………………………………………. 100 eur
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane………………………………………………..200 eur
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane…………………………………………………..400 eur
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane………………………………………………..600 eur
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane………………………………………….. 800 eur

    nad 10 000 000 EUR……………………………………………………………………. 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
    stavebné povolenie na stavby…………………………………………………………….. 50 eur

i)  na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20m2 …………………………………………………………………………………………………… 60 eur

j)  na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako  20m2 …………………………………………………………………………………………………. 150 eur

Oslobodenie 

1/ Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3/ Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s. 

Poznámky 

1/ Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

2/ Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

3/ Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 

4/ Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre    
    1. právnickú osobu…………………………………………………………………………. 100 eur
    2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………… 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania 

    1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2      

       do 20m2 ………………………………………………………………………………………………… 60 eur
    2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako   

        20m2 ……………………………………………………………………………………….. 150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre    
    1. právnickú osobu …………………………………………………………………………………….. 50 eur
    2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………………………. 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3m2 ………………………………………………………………………………………………….. 30  eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre    
    1. právnickú osobu……………………………………………………………………………………… 30 eur
    2. fyzickú osobu…………………………………………………………………………………………. 10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby
     a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia  ………………………………….. 80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná
    dokumentácia stavby………………………………………………………………………………….. 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe……………………. 30 eur 

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ……………………………………….. 10 eur

Oslobodenie 

1/ Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2/ Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ……………………………………….. trojnásobok sadzby určenej v položke 60 

Položka 62 

a)  Žiadosť o povolenie 

     1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, podľa  

         položky 60 …………………………………………………………………………………………….30 eur 

     2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 

         právnickú osobu ……………………………………………………………………………………. 50 eur

         fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………….. 20 eur

     3. terénnych úprav pre 

         právnickú osobu …………………………………………………………………………. 100 eur

         fyzickú osobu ……………………………………………………………………………………….. 20 eur b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ………………………………………………………….. 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia …………………………………….. 20 eur

Oslobodenie 

1/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

2/ Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Položka 62a 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

a)  na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie 

    1. rodinný dom ………………………………………………………………………………………….. 35 eur

    2. bytový dom ……………………………………………………………………………. 120 eur 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na    

     zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) 

    1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 …………………………………………….. 25 eur 

    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ………………………………………………… 50 eur 

c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné 

     povolenie 

     1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …………………………… 25 eur 

     2. bytových domov …………………………………………………………………………. 50 eur

d)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo 

     stavieb na individuálnu rekreáciu 

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ……………………………………………….. 20 eur

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ……………………………………. 20 eur

    3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

        odpadových vôd, jazierka ……………………………………………………………… 20 eur

    4. na spevnené plochy a parkoviská ……………………………………………………….. 20 eur

    5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,  

        bazény, sklady ……………………………………………………………………………. 20 eur 

e)  na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám      

    1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ……………………………………………….. 30 eur

    2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ……………………………………. 30 eur

    3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

        odpadových vôd, jazierka ……………………………………………………………… 30 eur

    4. na spevnené plochy a parkoviská ………………………………………………………… 30 eur

    5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ……………………… 30 eur

f)  na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ……………………………………. 20 eur 

g)  na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri 

     predpokladanom rozpočtovom náklade  

     do 50 000 eur vrátane ………………………………………………………………………. 60 eur

     nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ………………………………………………… 120 eur

     nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ………………………………………………..250 eur

     nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane…………………………………………….. 400 eur

     nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane …………………………………………….. 530 eur

     nad 10 000 000 eur …………………………………………………………………,,……. 660 eur

h)  na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako           

     20m2 ………………………………………………………………………………………… 50 eur

Oslobodenie 

1/ Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 

2/ Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 

3/ Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Poznámky 

1/ Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 

2/ Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. 

3/ Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4/ Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

  VI. DOPRAVA

Položka 82 

Povolenie na zvláštne užívanie 25af) …. 

c) miestnych komunikácií …………………………………………………………………………….,… 80 eur

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 84 

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na   

    cestu I., II. a III. triedy ……………………………………………………………………….. 75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ……………. 40 eur

Splnomocnenie 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

Poznámky 

1/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie. 

2/ Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85 

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné 

    nehnuteľnosti ……………………………………………………………………………………………. 30 eur

VIII. ČASŤ- FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Položka 142

a) Vydanie   osvedčenia  o  zápise samostatne hospodáriaceho

    roľníka do evidencie ……………………………………………………………………… 6,50 eura

b) Za  zmenu  priezviska alebo  trvalého pobytu  v osvedčení o zápise samostatne    

    hospodáriaceho roľníka …………………………………………………………………. 1,50 eura

Prílohy