Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 1. v obci Žabokreky, vo voľbách do Európskeho parlamentu, 8. júna 2024.

Prílohy

Popis

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 8.júna 2024 (viď PDF príloha).

Prílohy

Popis

Volič, ktorý má v obci Žabokreky trvalý pobyt a v deň konania volieb do Európskeho parlamentu nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 24. apríla 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb

 • do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce

prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň predo
dňom konania volieb

 • do 7. júna 2024 v úradných hodinách obce

Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej podobe alebo elektronicky uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do 20. mája 2024.
 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do 20. mája 2024 na elektronickú adresu dagmar.daduka@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Prílohy

Popis

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 8. júna 2024: 

dagmar.daduka@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 9. apríla 2024 do 24:00 hod.

Prílohy

Popis

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Žabokreky pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 8. júna 2024.

 • utvorený  1 volebný obvod 
 • a určená  1 volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, 038 40 Žabokreky s. č. 53

Prílohy

Popis

Date and time of elections

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held on Saturday 8. 6. 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

Right to vote

The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age
of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

The citizen of the Slovak Republic who is not permanently resident in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and will reach the age of 18 no later than on the date of elections, and stays in the territory of the Slovak Republic on the date of elections, also has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic. It is possible to vote only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament.

The right to vote is obstructed by the restriction on liberty in order to protect public health laid down by
law, unless a special law provides otherwise during pandemic.

Right to be elected

The following persons can be elected Members of the European Parliament

 • a citizen of the Slovak Republic reaching the age of 21 no later than on the date of elections and permanently residing in the territory of the Slovak Republic,
 • a citizen of other Member State of the European Union reaching the age of 21 no later than on the date of
  elections, who has not been deprived of the right to be elected in the Member State of the European Union
  of which he or she is a national, and permanently residing in the territory of the Slovak Republic.

It is possible to stand as a candidate in elections to the European Parliament only in one Member State
of the European Union in the same elections. The right to be elected is obstructed by

 • serving a prison sentence,
 • final conviction for an intentional crime unless the conviction has been expunged,
 • deprivation of legal capacity.

Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters

The citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic is registered in the list of voters by the municipality, in which the citizen of other Member State of the European Union permanently resides, based on their application and declaration.

The application along with the declaration must be submitted no later than within 40 days before the date of elections (no later than on 29. 4. 2024) otherwise the right to be registered in the list of voters will cease to exist.

The voter applying for registration in the list of voters for elections to the European Parliament in other
Member State of the European Union and also applying for registration in the list of voters in the Slovak
Republic commits a minor offence, for which a fine of EUR 100 will be imposed.

Further information on the elections to the European Parliament is available at the website of the
Ministry of Interior of the Slovak Republic https://www.minv.sk/?ep24-info1en

Prílohy

Popis

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29.4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Prílohy

Popis

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený:

 • občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Prílohy

Popis

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky občan Slovenske republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.