Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

POZOR! Zákazka „Výzva na predloženie ponúk na dodávku elektrickej energie pre obec Žabokreky“ bola dňa 08.12.2022 ZRUŠENÁ

dôvod:pôvodne vyhlásená súťaž bola neúspešná a aktuálne už nie je možné meniť dodávateľa EE.

Informácie o zákazke:

 • Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 • Predpokladaná hodnota: 124119,96 € bez DPH
 • Predpokl. obdobie realizácie: Bližšie upresnené v opise zákazky ( v priloženom PDF súbore)
 • Lehota na predkladanie ponúk: do 15.12.2022 do 12:00
 • Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.
 • Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: Dodávka elektrickej energie pre obec Žabokreky 

   

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Viac v priloženom PDF súbore na stiahnutie:

Prílohy

Popis

Poptávka – doprava 30 osob

Pro Místní akční skupinu Rožnovsko, z.s., poptávám dopravu autobusem, nebo jiným dopravním prostředkem, pro 30 osob v rámci programu přeshraniční spolupráce.

 • Termín: 6. – 7. 10. 2022
 • Místo odjezdu: obec Žabokreky, Slovenská republika
 • Místo cílové destinace: město Valašské Meziřičí, Česká republika
 • Průběh cesty: přeprava na místo určení, přesun mezi více obcemi na Rožnovsku v ČR, ubytování a čekání řidiče do druhého dne, přeprava zpět do SR.
 • Účel cesty: Exkurze za příklady dobré praxe spojená s konferencí.
 • Forma cenové nabídky: cena včetně všech nezbytných výdajů – cena za 1 km (bude účtováno dle skutečně ujetých kilometrů), čekání řidiče, případně další nutné výdaje

Kontakty pro případné upřesnění poptávky: tel.: 725122506, mail: mikoskova@masroznovsko.cz

Prosíme o zaslání cenové nabídky nejpozději do pátku 30. září 2022 na e-mailovou adresu mikoskova@masroznovsko.cz, nebo poštou na adresu: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., 756 51 Zašová č.p. 527

 • Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • Žadatel: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.
 • Název malého projektu: Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí
 • Kód výzvy: 10/FMP/11b/N
 • Kód žádosti: CZ/FMP/11b/10/148
 • Hlavní přeshraniční partner: Obec Žabokreky
 • Další projektoví partneři: OZ“Partnerstvo pre MAS Turiec“

Prílohy

Popis

Výzva na predloženie ponuky Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5“

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Žabokreky

Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Štatutárny zástupca:Ing. Zuzana Valocká

IČ DPH:-

Internetová stránka: https://www.zabokreky.sk/

Bankové spojenie:Všeobecná úverová banka, a.s.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Zuzana Valocká

Predmet obstarávania:

Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky

45000000-7 Stavebné práce

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky sú stavebné práce – vybudovanie chodníka v obci Žabokreky –

Predpokladaná hodnota zákazky:

35 621,93 v EUR bez DPH

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

okres Martin, k.ú. Žabokreky – CKN 753/8 a CKN 1012/9

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Dokončenie diela je najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Ostatné termíny sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je projektová dokumentácia a výkaz výmer (bez úhrady).

Financovanie predmetu zákazky:

Integrovaný regionálny opereračný program – Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Lehota na predloženie ponuky:

do 27.9.2021 vrátane

Spôsob predloženia ponuky:

Poštou, kuriérom alebo osobne (papierová verzia ponuky s dátovým nosičom) alebo emailom (elektronická verzia ponuky)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Pokyny na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

Formulár cenovej ponuky – Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktná osoba, telefón, e-mail)  a návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH, DPH, cena s DPH): s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač vyplní Prílohu č. 1 Formulár cenovej ponuky

Nacenený výkaz výmer – uchádzač vyplní Prílohu č. 2 Výkaz výmer

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí výpis z internetu) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v e-mailovej forme.

V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom zalepenom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

– názov a adresa verejného obstarávateľa

– obchodné meno a adresa uchádzača

– Chodník – “NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač doručuje papierovnú ponuku v 2 originál vyhotoveniach, a taktiež zasiela nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2 na dátovom nosiči – napr.: CD/DVD/USB.

V prípade doručenia ponuky mailom – elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk, uchádzač uvedie v predmete správy text: „Verejné obstarávanie – chodník“. Elektronická ponuka musí byť naskenovaná s pečiatkou a podpisom. Zároveň do mailu uchádzač posiela aj nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2.

Jazyk ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Variantné riešenie: Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Otváranie ponúk:

28.9.2021 o 10:00 hod., kancelária starostky obce, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Postup pri otváraní ponúk:

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné bez účasti uchádzačov, pričom uchádzači sa môžu zúčastniť na otvorení ponúk na mieste a v čase uvedenom v bode 16. tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo Výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že jeho ponuka bola úspešná a že je nutné dohodnúť sa na podpise zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ môže:

a) vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý bol druhý v poradí. Pokiaľ uchádzač, ktorý bol druhý v poradí, neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, obstarávateľ môže vyzvať uchádzača, ktorý bol tretí v poradí.

b) alebo vykonať nové verejné obstarávanie.

Lehota viazanosti ponúk:

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Zuzana Valocká

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

nebude predložená ani jedna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade víťazného uchádzača overí v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.

Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác uchádzačom, ktorú je potrebné termínovo dohodnúť s kontaktnou osobou. Obhliadky je možné vykonať v pracovných dňoch vo vopred dohotnutom čase.

Víťazný uchádzač/zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviaže, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Žabokreky, okres Martin, Žilinský kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.

S úctou,

        ……………………………………………………………….

Ing. Zuzana Valocká, štatutárny zástupca

      podpis, pečiatka

Žabokreky, dňa 25.8.2021

Prílohy

Popis

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

Nebytový priestor- predajňu v budove súp. číslo 144 v Žabokrekoch vo výmere 105,99 m2 ako súčet plochy : zádverie 2,70 m2 + predajňa 60,90 m2 + sklad 12,89m2 + nakladacia rampa 6,99 m2+ sklad 7,33 m2, denná miestnosť 8,45 m2, chodba 1,63 m2 a WC 5,10 m .
Ku dňu vyhodnotenia súťaže je priestor voľný. 

Podrobnosti (znenie vyhlásenia súťaže, záväzná ponuka) stiahnete v priloženom súbore:

Prílohy

Popis

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo len „ZVO“) Obec Žabokreky (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) realizuje prieskum trhu pre predmet zákazky s názvom „Vypracovanie účelového energetického auditu a príprava projektu garantovanej energetickej služby pre objekty  Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky a Kultúrny dom v Žabokrekoch“.

Keďže Vaša spoločnosť poskytuje služby v oblasti predmetu zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky v zmysle príloh tejto výzvy.

Cenové ponuky predkladajte v termíne do: 28.06.2021, 16:00 hod. na emailovú adresu starosta@zabokreky.sk alebo osobne, príp. poštou na adresu uvedenú v hlavičke tohto listu.

Prílohy

Popis

Výzva na predloženie ponuky – Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5
 

Obec Žabokreky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Žabokreky, spevnené plochy- chodník, na parcele EKN1012/5“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Žabokreky

Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky
Štatutárny zástupca: Ing. Zuzana Valocká
IČO: 00317047
DIČ: 2020597986
IČ DPH: –
Tel.: 0905 784 647
Fax: 043 / 438 81 73
E-mail: starosta@zabokreky.sk
Internetová stránka: https://www.zabokreky.sk/
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1352 7362

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Zuzana Valocká

4. Predmet obstarávania:

Vybudovanie chodníka v obci Žabokreky
45000000-7 Stavebné práce

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky sú stavebné práce – vybudovanie chodníka v obci Žabokreky – viď projektová dokumentácia (príloha k výzve). Predmet zákazky sa nedelí na časti.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

31 354,25 v EUR bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

okres Martin, k.ú. Žabokreky – CKN 753/8 a CKN 1012/9

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Dokončenie diela je najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. Ostatné termíny sú uvedenév návrhu zmluvy o dielo.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je projektová dokumentácia a výkaz výmer (bez úhrady).

11. Financovanie predmetu zákazky:

Integrovaný regionálny opereračný program – Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

12. Lehota na predloženie ponuky:

do 15.6.2020 vrátane

13. Spôsob predloženia ponuky:

Poštou, kuriérom alebo osobne (papierová verzia ponuky s dátovým nosičom) alebo emailom (elektronická verzia ponuky)

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Formulár cenovej ponuky – Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, kontaktná osoba, telefón, e-mail) a návrh uchádzača
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cena bez DPH, DPH, cena s DPH): s
uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač vyplní Prílohu č. 1
Formulár cenovej ponuky

b. Nacenený výkaz výmer – uchádzač vyplní Prílohu č. 2 Výkaz výmer

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí výpis z internetu) v prípade,
že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle
verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v e-mailovej forme. V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom zalepenom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
– názov a adresa verejného obstarávateľa
– obchodné meno a adresa uchádzača
– Chodník – “NEOTVÁRAŤ“

Uchádzač doručuje papierovnú ponuku v 2 originál vyhotoveniach, a taktiež zasiela nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2 na dátovom nosiči – napr.: CD/DVD/USB.

V prípade doručenia ponuky mailom – elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk, uchádzač uvedie v predmete správy text: „Verejné obstarávanie – chodník“. Elektronická ponuka musí byť naskenovaná s pečiatkou a podpisom. Zároveň do mailu uchádzač posiela aj nacenený výkaz výmer vo formáte excel – príloha č. 2.

Jazyk ponuky: slovenský

Variantné riešenie: Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

16. Otváranie ponúk:

16.6.2020 o 9:00 hod., kancelária starostky obce, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

17. Postup pri otváraní ponúk:

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné bez účasti uchádzačov, pričom uchádzači sa môžu zúčastniť na otvorení ponúk na mieste a v čase uvedenom v bode 16. tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejnéhoobstarávateľa stanovené vo Výzve.

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že jeho ponuka bola úspešná a že jenutné dohodnúť sa na podpise zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky bolivyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, verejnýobstarávateľ môže:
a) vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý bol druhý v poradí. Pokiaľ uchádzač, ktorý bol druhý v poradí, neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k uzavretiu Zmluvy o dielo, obstarávateľ môže vyzvať uchádzača, ktorý bol tretí v poradí.

b) alebo vykonať nové verejné obstarávanie.

18. Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2020

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Zuzana Valocká

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
– ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

• Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade víťazného uchádzača overí v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.

• Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním cenovej ponuky obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác uchádzačom, ktorú je potrebné termínovo dohodnúť s kontaktnou osobou. Obhliadky je možné vykonať v pracovných dňoch vo vopred dohotnutom čase.

• Víťazný uchádzač/zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviaže, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec Žabokreky, okres Martin, Žilinský kraj). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru atď.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Vzor Zmluvy o dielo