Preskočiť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Žabokreky

1888

Hasičská činnosť sa na organizovanú úroveň dostáva až v polovici 19. storočia. A to na základe nariadenia bývalého uhorského ministerstva vnútra z roku 1888 o povinnom organizovaní hasičstva v mestách a obciach.

1890

Prvá písomná zmienka, ktorá sa zachovala, hovorí o založení dobrovoľného hasičského zboru v Žabokrekoch v roku 1890. V tomto období činnosť a organizácia zborov bola viac menej živelná, pretože hasičstvo ešte nemalo spoločnú organizáciu, ktorá by usmerňovala a koordinovala jeho prácu. Tá vznikla až v roku 1922 pod názvom Zemská hasičská jednota na Slovenku so sídlom v Martine. Postupne sa vytvárali okresné hasičské jednoty, ktorých hlavnou úlohou bolo zakladať v obciach dobrovoľné hasičské zbory a usmerňovať ich činnosť.

1900

O prvých začiatkoch dobrovoľnej požiarnej ochrany v Žabokrekoch vieme len veľmi málo. Nezachovali sa písomné záznamy, vieme len toľko, že požiare v našej obci boli v tom období pomerne časté a prvú ručnú hasičskú striekačku náš zbor nadobudol v roku 1900 a protipožiarnu výstroj v tom období tvorili ešte hadice, rebríky, plátené vedrá, háky a podobné pomocné náradie používané pri hasení požiarov. Nákup uvedeného vybavenia sa vtedy zabezpečoval výlučne zo zbierok občanov, bez prispenia štátu, čo vzhľadom na vtedajšiu nedobrú ekonomickú situáciu nebolo jednoduché. Veď podľa dostupných údajov mala v roku 1900 naša obec 428 obyvateľov a asi 70 domov. Väčšinou to boli domy drevené, v ich blízkosti boli postavené aj hospodárske objekty. Všetko to bolo stavané na pomerne malom priestore, čo pri požiaroch urýchľovalo jeho šírenie. Preto pre uchovávanie úrody pred požiarmi, vodou a inými prírodnými živlami boli využívané vyvýšené miesta, na ktorých v upravených hrobľoch, hlavne v lokalite Mohýľka, sa skladovala úroda. Otvorené ohniská bez komínov boli veľmi častou príčinou vzniku požiaru. Ľudia pred ničivým živlom videli sebazáchranu v organizovaní hasičských zborov. Dobrovoľné hasičské zbory pri svojej ušľachtilej práci nenachádzali však porozumenie v úradoch, ktoré ich finančne nepodporovali, pretože aj do týchto spolkov tvrdo zavádzali maďarizáciu. Aj náš požiarny zbor, ktorý sa po niekoľkých desaťročiach zmohol na najnevyhnutejšie hasiace prostriedky, prišla pohroma v podobe prvej svetovej vojny. Mladší muži hasiči narukovali, nahrádzali ich len mladí chlapci alebo starí muži.

1918

Niektoré rodiny stratili vo vojne svojich živiteľov, na ľudí doľahla ešte väčšia bieda a hlad. Bolo to ťažké obdobie aj pre prácu dobrovoľného hasičského zboru. Po vojne v roku 1918 však ťažkosti pokračovali ďalej, pretože v prvých rokoch po vzniku ČSR sa riešili predovšetkým politické a hospodárske otázky a organizovanie hasičstva ostalo v úzadí.

1928

Pri centralizácii orgánov štátnej moci od 1.júla 1928 do riadenia obecných záležitostí zasahoval u nás cez notársky úrad v Necpaloch. Zároveň však začali pracovať aj samosprávne orgány v obci a to obecná rada a obecné zastupiteľstvo, ktoré sa začalo viac zaujímať aj o oživenie činnosti v hasičskom zbore. V uvedenom roku okresný náčelník Okresného výboru v Turč. Sv. Martine schválil pre obec Žabokreky požiarno-policajný štatút, o čom písomne upovedomil Radu obce Žabokreky a Notariát v Necpaloch. Zo zachovanej zápisnice obecnej rady citujeme:
§12 štatútu: “v prípade požiaru by daktorý majiteľ záprahu odoprel poskytnúť záprah k striekačke, má byť obecnou radou do 100,- Kčs pokutovaný v prospech základiny hasičského fondu”.
§13 štatútu: “každý poriadateľ zábavy, alebo predstavenia je povinný po dobu jej trvania zabezpečiť hasičskú stráž. Táto hasičská stráž má pozostávať z dvoch mužov. Za túto stráž povinný je usporiadateľ zaplatiť do základiny hasičského zboru 20,- Kčs. Keď zábava alebo predstavenie trvá po polnoci, v tomto prípade poplatok činí 30,- Kčs”.
V tomto období veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v obci bol p. Jozef Bernát, avšak podrobnejšie údaje o práci hasičstva z tej doby sa neuchovali. K dispozícii máme zápisnice Dobrovoľného hasičského zboru v Žabokrekoch, z ktorých sa dozvedáme, že funkcie veliteľov, resp. predsedov Dobrovoľného hasičského zboru (Dobrovoľnej požiarnej organizácie) postupne vykonávali: Pavol Caban (1932-1934), Jozef Hulej (1934-1936), Pavel Kmeť (1936-1940), Gustáv Kraľovanský (1940-1945), Ján Hrivnák (1945-1951), Pavel Kmeť (1951-1952), Ondrej Majer (1952-1955).
Prvá požiarna zbrojnica v našej obci bola postavená z dreva uprostred obce pred Majtáne. Bola to v tom čase najvyššia budova v obci kde na prízemí bola uložená hasičská striekačka a ďalšia výstroj, na poschodí sa väčšinou uskutočňovali celoobecné schôdze požiarnej ochrany.

1943-1944

V rokoch 1943-1944 si občania svojpomocne, bez finančnej podpory štátu, postavili novú budovu požiarnej zbrojnice, ktorá mala 2 miestnosti, z nich jednu od roku 1950 používal MNV ako svoju úradovňu a tak sa v tomto období (v r. 1951) k pôvodnej budove pristavili ďalšie miestnosti, v ktorých sa v súčasnosti nachádza v r. 2011 zrekonštruovaná Hasičská zbrojnica.

1944-45

V horeuvedenom období (až na roky 1944-45 kedy vrcholila II. Svetová vojna) bola už činnosť nášho dobrovoľného požiarneho zboru pravidelná a cieľavedome usmerňovaná vedúcim funkcionárom zboru. Každoročne sa konali pravidelné praktické požiarne nácviky, formou školení sa vykonávala príprava členov, ošetrovala sa požiarna technika a iné náradie potrebné pre protipožiarne účely. Zvolávanie členov na strážnicu a k požiarnym zásahom bolo v tých časoch zabezpečované odtrúbením pre tento účel vyškoleným trubačom. V každom roku sa konala v prírode aspoň jedna hasičská zábava. Početný stav stálych členov dobrovoľného požiarneho zboru sa pohyboval v počte 19-21 mužov a to až do roku 1950, kedy po zániku Dobrovoľného hasičského zboru bol zriadený Dobrovoľný požiarny zbor a počet členov sa vtedy zvýšil na 42 osôb, z čoho bolo 12 žien a v tom období boli v obci 2 mužské 1 ženské družstvo požiarnikov.

1947

Zákonom č. 62/1950 Zb. bola zodpovednosť za materálnotechnickú a výkonnú stránku požiarnej ochrany na obciach prenesená na národné výbory. Od roku 1947 začali sa aj v našej obci vykonávať cez letné obdobie nočné požiarne stráže spravidla 4 člennými hliadkami zloženými z členov DPZ a občanov. Vykonávali sa aj preventívne kontrolné protipožiarne prehliadky po domácnostiach. Pre zvýšenie pripravenosti na prípadný hasebný zásah napr. už v r. 1942 členská schôdza DPZ rozhodla, že po domoch budú striedavo rozvešiavané po týždni tabuľky s označením “záprah so striekačkou” a “záprah s mužstvom”, aby sa vedelo na ktorého vlastníka záprahu sa v danom čase treba v prípade potreby obrátiť.
V rokoch 1932-1955 podľa uchovaných písomných záznamov boli v našej obci tieto požiare: r. 1932-2 požiare, r. 1936-1 požiar, pri ktorom zhorelo 1 humno. Okrem toho v uvedenom období náš hasičský zbor pomáhal hasiť požiare v okolitých obciach v r. 19371939 a 1943 v Košťanoch a v r. 1943 dvakrát pri požiari na veľkostatku Kostolište, v r. 1947 dvakrát pri požiaroch v Turč. Petre.
V hodnotenom období sa členovia dobrovoľného hasičského zboru zúčastňovali aj na ostatných prácach a podujatiach, ktoré sa vo verejnoprospešnej oblasti uskutočňovali v obci. Uskutočňovali v jednom období aj vlastné divadelné predstavenia a estrády, ktoré nacvičovali ich členovia.
Členovia DPZ v roku 1973 založili aj tradíciu letného turistického pochodu “Chodníkom Jána Vaňu”, ktorého I. ročník nazvali “Chodníkom SNP”. Od roku 1977 DPZ uskutočňuje lyžiarsky pochod na bežkách “Požiarnickou bielou stopou” na trase Žabokreky – Blatnický hrad a späť.
Členovia DPZ pracovali na základe dobrovoľnosti. Ich práca bola v jednotlivých obdobiach rôznorodá, podľa toho ako ich orgány obecnej samosprávy podporovali, ale aj podľa organizačných schopností a aktivity ich funkcionárov.
Tradičné boli a dosiaľ v našej obci sa udržiavajú fašiangové pochody masiek po obci a fašiangové zábavy spojené s “kupletmi”, v ktorých hodnotia zábavnou formou, čo sa v našej obci za uplynulý rok udialo.

1948

V rokoch 1948 a 1968 sa v našej obci konali celoobecné požiarnicke oslavy, ktoré boli veľkou manifestáciou za vec hasičstva. Pri oslavách v roku 1948 boli Okresnou jednotou požiarnej ochrany Martin vyznamenaní naši členovia Juraj BernátPavol Caban a Ondrej Štefánik za dlhoročnú činnosť v zbore. V rámci týchto osláv sa uskutočnila aj posviacka novej budovy požiarnej zbrojnice.
Na oslavách bola predvádzaná aj novozakúpená motorová striekačka vyrobená fi. SMEKAL. Technik tejto firmy už predtým prišiel zacvičiť členov DPZ na jej obsluhu. Vyzval ľudí, aby sa prihlásili za strojníkov. Z troch prihlásených bol za strojníka vybraný Ján Blaho, ktorý túto funkciu vykonával až do svojej smrti (2008). Zároveň bol aj okrskovým strojníkom. Nová striekačka bola zakúpená zo zbierok občanov.

1968

Pri oslavách v roku 1968 boli ocenení odznakom “Za príkladnú prácu v PO” Anna Novinská rod. RišianováLadislav Šípka a Viliam Polonec. Čestným diplomom Okresného výboru ČSPO boli odmenení členovia DPZ Ján BlahoJán HrivnákJán RumpelJán MajtánJán Fízel, Ján Polonec č.d.100, Jozef SumkaJuraj Hulej č.d.161. Ďalších 50 členov DPZ bolo ocenených odznakom, ktoré udelil svojim členom za aktívnu prácu Dobrovoľný požiarny zbor v Žabokrekoch.
Týmto bola ocenená práca žijúcich generácií členov požiarnej ochrany v našej obci, ktorá mala v jednotlivých etapách vývoja rôznoraké podoby. Napríklad pravidelnými a dôsledne vykonávanými preventívnymi prehliadkami a dohliadkami sa zamedzovalo v našej obci požiarom, ktoré sa v posledných vyskytovali minimálne (1993 požiar na píle p. Jána Žáka, 1994 požiar v lakovni fi. Soyakia v.o.s., Žabokreky, 2001 požiar píly na dvore PD v Žabokrekoch).
V rokoch 1958, 1960, 2010 kedy boli v našej obci veľké povodne, účinne pri záchranných prácach zasahovali aj naši hasičici a možno povedať, že ani jeden člen DPZ nezostal v týchto chvíľach stranou.

60-te roky

V 60-tich rokoch naša MJ ČSPO nadviazala partnerské vzťahy s Istebníkom v okrese Nový Jičín s ktorým si družstvá vymieňali navzájom skúsenosti. V tomto období bol uskutočnený aj zájazd požiarnikov okolo Slovenska. Zo súťaží naše mužstvá mužov aj žien vo svojej histórii priniesli viacero diplomov a iných rôznych ocenení.
Spomenúť hodno napr. rok 1967, keď ženské družstvo sa na súťaži v Košťanoch nad Turcom umiestnilo na 1. mieste a zúčastnilo sa i medziokresnej súťaže, ako aj súťaže požiarnych družstiev v okrese Nový Jičín, kde vystúpilo aj s kultúrnym programom, ktorý si členky pripravili pod vedením Jána Ďuríka.

1982

V roku 1982 sa aj členovia DPZ aktívne podieľali na príprave a priebehu osláv 700. ročnice prvej písomnej zmienky o našej obci. V roku 1992 zúčastnilo sa 11 členné družstvo mužov nášho DPZ osláv 70. Výročia založenia Hasičskej jednoty na Slovensku, ktoré sa uskutočnili v Martine, ako aj požiarnej nedele v skanzene, kde bola predvádzaná aj ručná striekačka nášho DPZ.

1989

Veľa úsilia pod vedením svojho predsedu Jána Blaha vynaložili členovia DPZ v našej obci pri generálnej oprave a rekonštrukcii bývalej školy, kde práce začali realizovať v roku 1976. Okrem výmeny okien, podláh, búrania priečky, omietok a maľovania, bola vykonaná aj oprava miestnej zvonice a na jej kupolu na vrchole osadili kovový kríž. Okolo celého námestia vysadili 15 gaštanov, ktoré vypestoval sám predseda DPZ. V roku 1989 veľké úsilie členmi DPZ bolo venované rekonštrukčným prácam v objekte Klubu požiarnikov (pri požiarnej zbrojnici).

1993

V roku 1993 bol tento objekt požiarnikmi aj v súčinnosti s obecnou samosprávou opravený zvonku (vonkajšia fasáda a strážna veža) a v r. 2000 v rámci príprav osláv 110. výročia DPZ Žabokreky boli na tomto objekte vykonané ďalšie opravy a údržba (vonkajšia omietka, nové podstenie, odkvapové žľaby, nátery okien, dverí, úprava okolia).

 2010

V roku 2010 sa žabokreckí hasiči konečne dočkali vyriešenia dlhodobého problému, ktorým bol prevoz techniky k zásahom i na súťaže. Nové moderné výkonné hasičské vozidlo im prišiel 18. apríla spomínaného roku osobne odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák.
Na slávnostnom odovzdávaní vozidla sa v miestnom športovom areáli zúčastnili viacerí významní hostia, nechýbali hasičské zbory z okolitých obcí a hojná účasť občanov. Následne bola zrekonštruovaná hasičská zbrojnica, ktorej zasadačka s kuchynkou sa využíva aj pre iné organizácie a občanov obce.
Trvalá pozornosť je členmi DHZ venovaná opravám a údržbe techniky pre požiarne účely, pri ktorých niektorí členovia odvádzajú veľké množstvo dobrovoľnej práce a preukazujú svoju zručnosť a pripravenosť.

2011

Medzi najatraktívnejšie činnosti hasičského zboru patrí príprava a účasť na rôznych súťažiach. V roku 2011 sa na obvodnom kole v Trebostove podarilo družstvu mužov postúpiť na okresné kolo v Dražkovciach, kde prekvapili tradičných súperov a v silnej konkurencii najlepších družstiev z Turca sa umiestnili na výbornom druhom mieste.
Veríme, že sa nám podarí nadviazať na tieto úspechy a na okresných a pohárových súťažiach získajú naše družstvá ďalšie výborné umiestnenia.

Memoriál Jána Blahu o pohár starostky obce

Od 21. júla 2012 DHZ Žabokreky v spolupráci so samosprávou obce organizuje Memoriál Jána Blahu o pohár starostky obce. Memoriál pozostáva z disciplíny požiarny útok s vodou a na ktorý sú pozvané družstvá z okolitých obcí.

Od výročnej schôdze na jeseň roku 2011 výbor ZO DHZ v Žabokrekoch tvoria:

Peter KOŠÍK

Predseda

Andrej KALNICKÝ

Veliteľ

Janka ZACHAROVÁ

Tajomníčka

Martin ZACHAR

Preventarista

Slavomír ŠTEFANIDES

Strojník

Miroslav POLONEC

Pokladník

Martin CIKLAMÍNI

Org. referent

Peter OGUREK

Ref. mládeže

Ľuboš POLONEC

Mat-tech. ref.

Miloslav BERNÁT

Revízor

Milan ŠTEFANIDES

Revízor

Ľubomír POLONEC

Člen

Viliam POLONEC

Revízor


DHZ má v súčasnosti (01/2012) 62 členov, z toho 16 žien.

Predsedovia:

1904 – Juraj BERNÁT
1956 – 1960 Milan SUMKA (Nožiare)
1961 – 1965 Juraj HULEJ (Hríbe)
1966 – 1967 Juraj POHÁNKA
1967 – 1969 Jozef SUMKA
1970 – 1971 Ladislav ŠÍPKA
1972 – 2001 Ján BLAHO
2002 – 2011 Miloslav BERNÁT
2012 – Peter KOŠÍK

Velitelia:

do 1967 Pavel KMEŤ
1967 – 1974 Ján MAJTÁŇ
1974 – 1986 Rudolf HULEJ
1986 – 1993 Jozef HULEJ
1994 – 2011 Ľubomír POLONEC
2012 – Andrej KALNICKÝ

Tajomníci:

do 1956 Pavel FILLO
1956 – 1960 Ing. Emil RIŠIAN st.,
Stanislav MARČIČIAK
1961 – 2006 Viliam POLONEC st.
2006 – Janka ZACHAROVÁ