Preskočiť na obsah

Sadzobník poplatkov

I. STAVEBNÁ SPRÁVA


Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

  • pre fyzické osoby … 40 €
  • pre právnické osoby … 100 €


Žiadosť o stavebné povolenie

a/ na stavby na bývanie
na stavbu rodinného domu … 50 €
na stavbu bytových domov … 200 €

b/ na stavby na individuálnu rekreáciu/rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty/
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m … 25 €
ak zastavaná plocha presahuje 25m … 50 €

c/ na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie/ 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …35 € 2. bytových domov… 100 €

d/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu/
garáže s jedným alebo dvoma miestami…30 €
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť … 30€
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd , jazierka … 30 €
na spevnené plochy a parkoviská … 30 €
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady … 30 €

e/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám/
garáže s jedným alebo dvoma miestami…50 €
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť … 50 €
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd , jazierka … 50 €
na spevnené plochy a parkoviská … 50 €
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady … 50 €

f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ a na zmeny týchto stavieb pred dokončením …20 €

g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 € vrátane …100 €
do 50 000 € do 100 000 € vrátane … 200 €
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane … 400 €
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane … 600 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € Sk vrátane … 800 €
nad 10 000 000 € … 1 000 €

h/ na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie … 50 €
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
právnickú osobu … 100 €
fyzickú osobu … 30 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre

právnickú osobu … 50 €
fyzickú osobu … 20 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

právnickú osobu … 30 €
fyzickú osobu … 10 €

Žiadosť o povolenie

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 … 30 €
na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
právnickú osobu … 50 €
fyzickú osobu … 20 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a/ na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie/
rodinný dom … 35 €
bytový dom … 120 €

b/ na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné dom alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) /
ak zastavaná plocha nepresahuje 25m2 … 25 €
ak zastavaná plocha presahuje 25m2 … 50 €

c/ na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie /
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu …25 €
2. bytových domov… 50 €

d/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu/
garáže s jedným alebo dvoma miestami…20 €
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť … 20€
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd , jazierka … 20 €
na spevnené plochy a parkoviská … 20 €
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady … 20 €

e/ na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám/
garáže s jedným alebo dvoma miestami…30 €
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť … 30 €
na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpadových vôd , jazierka …30 €
na spevnené plochy a parkoviská … 30 €
na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady … 30 €

f/ na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d/ a e/ … 20 €

g/ na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom nákladev do 50 000 € vrátane …60 €
do 50 000 € do 100 000 € vrátane … 120 €
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane … 250 €
nad 500 000 € do 1 000 000 € vrátane … 400 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € Sk vrátane … 530 €
nad 10 000 000 € … 660 €

II. VŠEOBECNÁ SPRÁVA

a/ Vyhotovenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu …………… 1,50 €

b/ Osvedčenie odpisu ( fotokópie ), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
v slovenskom jazyku … 1,50 €
v cudzom jazyku … 3 €

c/ Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis … 1,50 € (Vyžaduje sa prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený s platným preukazom totožnosti.)

d/ Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov … 1,50 €

e/ Poplatok za potvrdenie o trvalom pobyte … 5 €

III. VNÚTORNÁ SPRÁVA

a/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík … 1,50 €
b/ Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR … 16,50 €
c/ Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR … 16,50 €
d/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby … 16,50 €
e/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti … 66 €
Vydanie rybárskeho lístka

a/ Týždenný … 1,50 €
b/ Mesačný … 3 €
c/ ročný … 7 €
d/ trojročný … 17 €
(Pozn. Od poplatku sú oslobodené osoby do pätnásť rokov)

Náhradná známka pre psa … 1,66 €

INÉ POPLATKY