Preskočiť na obsah

Základná škola Žabokreky

Kontaktné informácie:

Adresa: Žabokreky 54, 03840 Žabokreky
Telefón: +421 043 /43 88 167
Web: www.zszabokreky.edu.sk
e-mail: riaditel@zszabokreky.edu.sk

Základná škola v Žabokrekoch je neplno-organizovanou školou s ročníkmi 1. – 4., ktorá sa nachádza v strede obce. Vyučuje sa v 4 triedach. Škola má dobré priestorové podmienky – 4 triedy, malú telocvičňu, počítačovú učebňu so 17 počítačmi s pripojením na internet, priestranný školský dvor / využívaný aj ako letná telocvičňa /, školskú výdajňu stravy a školskú knižnicu. Po vyučovaní sa v priestoroch tried realizuje činnosť v dvoch oddeleniach ŠKD. V popoludňajších hodinách sa uskutočňujú záujmové útvary /výtvarný, tanečný, hudobný, dramatický, anglický jazyk/ realizované ZUŠ Kláštor pod Znievom, CVČ Turčianska Štiavnička /environmentálna výchova/.

Charakteristika žiakov

Naša škola je spádovou pre obce Trnovo, Trebostovo, Žabokreky. Žiaci z Trnova a z Trebostova majú zabezpečenú dopravu žiackym autobusom, na ktorý prispievajú všetky tri spádové obce.

V súčasnosti sa na škole vzdeláva 67 žiakov. Tak ako iné školy, aj nás zasiahol demografický vývoj na Slovensku. Na druhej strane, je priaznivý na kvalitné vzdelávanie so všetkým, čo k tomu patrí. Malý počet žiakov v triedach predurčuje k tomu, aby každý mohol vyniknúť a prezentovať sa. Pri malom počte žiakov existuje väčší predpoklad spoznať lepšie rodinné prostredie žiaka, tým nadviazať užšiu spoluprácu s rodičmi, vtiahnuť ich do diania v škole.

Naša škola sa snaží byť školou rodinného typu, kde každý každého pozná a nikto nie je v anonymite. Tvorivosť, priateľská atmosféra bez stresov, podnetné prostredie, tvoriví učitelia = základné prednosti našej školy.

Počty žiakov podľa tried:

1. ročník: 19 triedna učiteľka: Mgr. Miriam Krkošová

2. ročník: 19 triedna učiteľka: Mgr. Dana Bobrovská

3. ročník: 17 triedna učiteľka: Ľubica Sobkuliaková

4. ročník: 8 triedna učiteľka. Mgr. Monika Melecová

I. oddelenie ŠKD: p. vychovávateľka Ľubica Šalagová

II. oddelenie ŠKD: p. vychovávateľka Drahomíra Zigová

Spolu: 63

Charakteristika pedagogického zboru

Pedagógovia školy sú odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne i profesionálne rásť. Využíva možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať úroveň a kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu.

Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov /športový, čitateľský krúžok/. Pre jednotlivé výchovné oblasti sú určení koordinátori: vedúci MZ, Koordinátor ŠPZ, Prevencie a VMR, ENV, Informatiky.

V minulosti pedagógovia absolvovali vzdelávanie ITV, Krok za krokom, Etická výchova, Splývavé čítanie, Fit učiteľa, Inštruktor zjazdového lyžovania, ktorých prvky využívajú na skvalitňovanie a modernizovanie vyučovacieho procesu.

V súčasnosti si dopĺňajú vzdelanie v oblasti Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách – IKT, cudzích jazykov, funkčné vzdelávanie riaditeľov ZŠ.

Dlhodobé projekty

Škola využíva možnosti zapojením sa do projektov:

 • Infovek
 • Otvorená škola
 • Škola podporujúca zdravie
 • Národný program boja proti drogám
 • Enviromentálne projekty – Ekostopa, Vyčistime si Slovensko,

Spolupráca s rodičmi

Spolupráca s rodičmi je na dobrej úrovni. Rodičia sú v rámci možností vždy ochotní pomôcť škole. Spolupráca sa realizuje nasledovne:

 • s radou rodičovského združenia
 • pravidelné stretnutia s rodičmi na rodičov. združeniach
 • konzultačné hodiny
 • možnosť stretnutí rodičov s triednymi učiteľmi, s vedúcim zamestnancom školy, vychovávateľmi i mimo rodič. združení
 • neformálne aktivity –pomoc i účasť na realizácii MDD, Mikulášska besiedka, Veľkonočná akadémia, Zimná olympiáda, Lampiónový sprievod, Šarkaniáda,…
 • Majáles pre rodičov
 • kultúrne podujatia pre rodičov a verejnosť pri významných udalostiach – Mesiac úcty k starším, Vianočná akadémia, Deň matiek,…

Spolupráca so školami a organizáciami

Škola nezostáva v izolácii, ale dlhodobo spolupracuje i s inými školami:

 • MŠ Žabokreky, Trebostovo
 • ZŠ Necpaly, Košťany nad Turcom, Belá-Dulice
 • CVČ Turč. Štiavnička
 • ZUŠ Kláštor pod Znievom
 • Detské dopravné ihrisko Martin
 • Pedagogicko- psychologická poradňa Martin
 • Úrad sociálnych vecí a rodiny

Na škole pracuje Rada školy, má 7 členov z rady pedagogických, nepedagogických zamestnancov školy, rodičov i zriaďovateľa. Je zostavená v zmysle zákona, zasadá pravidelne 4 – krát do roka. Na zasadnutí sa zaoberá všetkými oblasťami chodu školy.

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

Škola prešla komplexnou rekonštrukciou celého interiéru. Vynovené sú nielen učebne, ale i sociálne zariadenia, chodby, telocvičňa. V triedach majú deti k dispozícii nový nábytok, lavice, tabule. Žiaci využívajú i novú žiacku knižnicu, do ktorej neustále dopĺňame knižky podľa záujmu detí.

Škola ako životný priestor

Snahou školy je vytvoriť príjemné, estetické prostredie, aby sa škola stala pre deti ,,druhým domovom,,. Preto, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Aktuálne poskytujeme informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách nielen v priestoroch školy, ale i obce. Budujeme priateľskú atmosféru medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi, medzi rodičmi. Pri výchove a vzdelávaní zabezpečujeme bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky.

Výhodou školy v dedinskom prostredí je, že práca pedagógov na menšej škole je viac na očiach rodičovskej verejnosti. Preto kvalita ich práce sa premieta na verejnej prezentácií školy.

Súčasťou vzdelávania a školského života sú exkurzie, výstavy , návštevy divadelných a filmových predstavení ,výchovné koncerty v rámci vyučovania i mimo neho. Deti sa nielen veľa dozvedia, ale utužia si vedomosti a vzájomné priateľské vzťahy.

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Dôležitou súčasťou školy je aj BOZP a PO. Aby škola zabezpečila čo najkvalitnejšie podmienky realizuje:

 • dozor nad žiakmi počas prestávok
 • dozor nad žiakmi v ŠJ
 • na začiatku škol. roka sú žiaci i rodičia oboznámení s Vnútornými pravidlami školy, protipožiarnymi, bezpečnostnými a dopravnými pravidlami
 • poučenie žiakov pred absolvovaním plaveckého výcviku, exkurziami, školskými výletmi
 • pravidelné revízie elektrických a plynových zariadení, každoročná kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov
 • kontrola telocvičného náradia pred každou hodinou TV
 • odstraňovanie nedostatkov z kontrol
 • Charakteristika školského vzdelávacieho programu
 • Vlastné ciele a poslanie školy

Naša škola je všestranného zamerania. Vzdelávanie v škole je vedené klasickými i modernými metódami, kde podporujeme určitú vedomostnú základňu, ale i objavné, aktívne, tvorivé učenie s prvkami IKT, Krok za krokom, Otvorená škola.

ŠkVP pre 1. stupeň musí vychádzať z procesu postupného prechodu žiakov z predškolského zariadenia a rodinného prostredia na školské vzdelávanie. Škola musí na tento prechod vytvárať ústretovú a priateľskú atmosféru.

Primárne vzdelávanie poskytuje základ pre postupné rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov:

 • získať základné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno – vzdelávacích predmetoch
 • položiť základy čitateľskej, matematickej, prírodovednej a informatickej gramotnosti
 • príprava žiakov v oblasti CJ
 • rozvíjať komunikačné schopnosti
 • položiť základy pracovných zručností
 • naučiť sa ,,učiť sa ,,
 • formovať morálne hodnoty založené na ľudskosti, tolerancii
 • formovať sociálne vzťahy založené na úcte, uznaní a priateľstve
 • rozvíjať osobné záujmy a talent
 • umožniť pocítiť úspech, ale i schopnosť prekonávať prekážky a neúspech
 • včas diagnostikovať a sledovať žiakov, u ktorých sa prejavujú výchovno – vzdelávacie problémy
 • zabezpečiť primerané podmienky na vzdelávanie začlenených žiakov
 • zabezpečiť rovnocenný prístup ku vzdelávaniu, k informáciám
 • spolupracovať s rodičmi, MŠ, okolitými ZŠ
 • Úlohou školy bude naďalej udržiavať dobrú vedomostnú úroveň žiakov, maximálne uplatňovať efektívne a tvorivé metódy a formy práce, dodržiavať plnenie učebných osnov a štandardov jednotlivých predmetov.
 • Naďalej venovať pozornosť rozvíjaniu talentu a tvorivosti žiakov. Podporovať všestranný rozvoj a vzdelávanie učiteľov.
 • Vytvárať v spolupráci s pedagógmi, rodičmi žiakov a inými organizáciami možnosti využitia záujmovej činnosti.
 • Pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať výchovno – vzdelávaciu prácu a prijatím opatrní odstraňovať zistené nedostatky.