Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 12.1.2024

Začiatok účinnosti 13.2.2024

Koniec účinnosti 30.4.2024

Suma s DPH 384,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Základná škola, Belá - Dulice 84

Dodávateľ - Sídlo , Belá-Dulice

Dodávateľ - IČO 37812033

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 31.12.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2024

Koniec účinnosti 31.12.2024

Suma s DPH 576,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Zdeno Mišutka

Dodávateľ - Sídlo Č. 216, 013 56 Hvozdnica

Dodávateľ - IČO 40068617

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.10.2023

Začiatok účinnosti 7.10.2023

Koniec účinnosti 30.6.2024

Suma s DPH 10,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ SLOVAK DANCE, n. o.

Dodávateľ - Sídlo M. Haľamovej , 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 45746761

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Obecný podnik

Dátum podpísania 30.6.2023

Začiatok účinnosti 1.7.2023

Koniec účinnosti 1.7.2023

Suma s DPH 255,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ Stavbyt Martin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Žabokreky 176, 038 40 Žabokreky

Dodávateľ - IČO 50401858

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

PREDMET A ÚČEL NÁJMU :
Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov súpisné číslo Žabokreky 444, ktoré sú
majetkom obce nachádzajúcich sa na parcele č. 174/136 k.ú. Žabokreky , , a to :
• výrobné, skladové a administratívne priestory evidované na LV č.1630 v k.ú.
Žabokreky v rozsahu 128,3m2 , ktorá je rozdielom celkovej plochy prenajímaných
priestorov t.j. 178m2 a polovice spoločne užívaných plôch sociálneho zariadenia
a chodby podľa priloženej snímky z katastrálnej mapy, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto
zmluvy. Obec Žabokreky prijala ku tomuto prenájmu Uznesenie č. 29/2021/9 zo dňa
19.07.2021
• výrobné, skladové a administratívne priestory evidované na LV č.1630 v k.ú.
Žabokreky č.s. 443 v rozsahu 100,00m2 , ktorá je výmerou časti budovy podľa
priloženej snímky z katastrálnej mapy, ktorá tvorí Prílohu č.2 tejto zmluvy. Obec
Žabokreky prijala ku tomuto prenájmu Uznesenie č. 8/2023/3: zo dňa 17.04.2023
Nájomca bude užívať nebytové priestory, ktoré sú predmetom nájmu, za účelom
vykonávania súkromnej podnikateľskej činnosti, povolenej príslušnými orgánmi štátnej
správy , s tým že budú využívané na účely skladovania, drevovýroby a stavebnej výroby,
predovšetkým na skladovania a manipuláciu so stavebným materiálom
a strojmi.Poskytované služby budú predstavovať doplnok ku ostatným službám v obci
Žabokreky..
IV.
VÝŠKA, SPLATNOSŤ NÁJOMNÉHO
A SPOSOB PLATENIA
1./ Cena prenájmu je za sumu nájmu 1,12€/m2 prenajímanej plochy, takže spolu výška nájmu
mesačne za nebytové priestory bude : 255,70€/mesiac + platba za reálne spotrebovanú
vodu. Ceny nájmu budú navýšené v závislosti od oficiálnej inflácie. Nájomné bude uhrádzané
vo výške 255,70€, slovom dvestopäťdesiatpäť eur a sedemdesiat eurocentov mesačne , a to
najneskôr do 15 -teho príslušného kalendárneho mesiaca.
2./Nájomca bude prenajímateľovi nájomné uhrádzať na účet vo VÚB Martin, č. účtu SK906
0200 0000 0000 13527362 , alebo v hotovosti do pokladne na Obecnom úrade Žabokreky.
3./V prípade nedodržania termínu splatnosti nájomného má prenajímateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,1 % zo stanovenej čiastky za každý deň omeškania

Súvisiace dokumenty

Zmluva o nájme nebytových priestorov a strojového vybavenia - STAVBYT

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Dodatok č.1 ku zmluve o nájme nebytových priestorovuzatvorená podľa uzatvorená podľa zák. č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytovýchpriestorov

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Žabokreky

Objednávateľ - Sídlo Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

Objednávateľ - IČO 00317047

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy