Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Žabokreky.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 1. v obci Žabokreky, vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, 30. septembra 2023.

Prílohy

Popis

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikyv deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (t.j. najneskôr 29. septembra 2023) v úradných hodinách obce v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(t.j. najneskôr 11. septembra 2023), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (t.j. najneskôr 11. septembra 2023) na elektronickú adresu obce:

dagmar.daduka@gmail.com

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu,
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Súvisiace dokumenty

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby do Národnej rady SR v roku 2023
Právo voliť a spôsob voľby
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Prílohy

Popis

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: dagmar.daduka@gmail.com

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24:00 hod).

Súvisiace dokumenty

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby do Národnej rady SR v roku 2023
Právo voliť a spôsob voľby
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovaciehopreukazu

Prílohy

Popis

Podľa § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konajú dňa 30. septembra 2023 menovná:

Mgr. Dagmar Cebuľová
Obec Žabokreky, 038 40 Žabokreky s. č. 145
č. tel: 043/4388173
e-mail: dagmar.daduka@gmail.com

Súvisiace dokumenty

Právo voliť a spôsob voľby
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovaciehopreukazu
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Prílohy

Popis

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Voľba poštou

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovaciehopreukazu
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby do Národnej rady SR v roku 2023
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Prílohy

Popis

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na území obce Žabokreky pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023

  • utvorený 1 volebný obvod 
  • a určená 1 volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, 038 40 Žabokreky  s. č. 53

Súvisiace dokumenty

Právo voliť a spôsob voľby
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovaciehopreukazu
Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Žabokreky pre voľby do Národnej rady SR v roku 2023
Právo voliť a spôsob voľby
Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2023