Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Ako sa správne zbaviť odpadu z azbestu?

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo metodickú pomôcku k udeľovaniu súhlasu týkajúceho sa zneškodňovania stavebných odpadov s obsahom azbestu činnosťou D9 a D14.

Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

Oznámenie o úrovni vytriedenia a výške zákonného poplatku za uloženie TKO na skládku(len zákonný poplatok pre štát)

V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v náväznosti na Prílohu č. 1 Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov Vám oznamujeme:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022 je  ….. 65,95%….

% sadzba poplatku od 1.3.2023 je ……11,00….. €/tonu.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z. z.: 65,95% = 286,233/433,983 x 100%