Preskočiť na obsah

Sprístupňovanie informácií

Na tomto mieste sa nachádzajú kompletné informácie týkajúce sa podmienok a spôsobe získavania slobodného prístupu k informáciám prostredníctvom zákona č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

Miesto, čas a spôsob získavania informácií

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Miesto

Žiadosť o poskytnutie informácie, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať na adresu obecného úradu:

Obecný úrad Žabokreky
Žabokreky 145
03840 Žabokreky

Miestom, kde možno získať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podateľňa obecného úradu obce Žabokreky.

Čas

Informáciu možno žiadať:

Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia žiadosti.

 • počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky na čísle +421 43 43 88 173

Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia žiadosti.

Podnet, sťažnosť alebo iné podanie možno podať:

 • nepretržite – písomne, elektronickou poštou (info@zabokreky.sk)

Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom pracovného dňa prijatia podnetu, sťažnosti alebo iného podania.

 • počas úradných hodín – osobne alebo telefonicky na čísle +421 43 43 88 173

Lehota na vybavenie začína plynúť začiatkom prijatia podnetu, sťažnosti alebo iného podania.

Spôsob

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Požadované informácie vrátane sprievodných informácií sa sprístupňujú po vylúčení tých informácií, pri ktorých to v § 8 – 11 ustanovuje zákon o slobode informácií.

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Postup a lehoty pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácie

Ak ide o žiadosť podanú ústne, vyhotoví sa formulár o prijatí ústnej žiadosti, zaeviduje sa v podateľni obecného úradu obce Žabokreky doručí sa príslušnému zamestnancovi na vybavenie.

Zo žiadosti adresovanej obecnému úradu musí byť zrejmé:

 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
 • jeho adresa pobytu alebo sídlo,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (písomne, emailom…).


Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obecný úrad bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil.

Vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. Po márnom uplynutí  určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Obecný úrad vybaví žiadosť o informáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní od podania alebo odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných zákonom stanovených dôvodov môže obecný úrad lehotu predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Predĺženie lehoty obecný úrad oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak obecný úrad nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Obecný úrad sprístupňuje informácie najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu
 • vyhotovením odpisu alebo výpisu
 • odkopírovaním informácií na technický nosič dát
 • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami
 • telefonicky
 • poštou
 • elektronickou poštou

Postup a lehoty pri vybavovaní iných podaní

Pri vybavovaní iných podaní obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 49 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, a to:

 • v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne,
 • v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne do 30 dní od začatia konania,
 • vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní,
 • ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Ak obecný úrad nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Postup a lehoty pri vybavovaní sťažností

Pri vybavovaní sťažností obecný úrad dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to:

 • obecný úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia,
 • ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

Obecný úrad oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a o možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené (§ 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Ak Obec Žabokreky žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania opravného prostriedku

Odvolanie možno podať na adresu:

Obecný úrad Žabokreky
Žabokreky 145
038 40 Žabokreky

Lehota podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z.z.

Spôsob podania opravného prostriedku

Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice.

Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti o sprístupnenie informácií možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Požiadavky, ktoré musia byť splnené

Nie sú stanovené.