Preskočiť na obsah

Informácia o začatom správnom konaní obce Žabokreky v katastrálnom území Žabokreky

Zverejnené
4. apríla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
4. apríla 2024 − 10. apríla 2024
Kategória

Podľa ust. § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté
záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď
písomne na adresu: Obec Žabokreky ,Obecný úrad s. č.145, 038 40 Žabokreky, alebo
elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia
informácie.

Žiadateľ: Spoločenstvo vlastníkov bytov Žabokreky 50

Správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín:

  • 1 ks tuja (Thuja ) s o1,3 : 62cm ( tuja má dva kmene) Krovinaté porasty – 10m2
  • Parcela: KN-C č. 209/3, k. ú. Žabokreky
  • Dôvod: Žiadateľ uviedol, že dôvodom výrubu je vybudovanie parkovacích miest na parcele 209/3.

Správne konanie začalo dňa: 25.03.2024

Zverejnené dňa: 04.04.2024

Prílohy