Preskočiť na obsah

Súťaž návrhov na využitie pozemkov vo vlastníctve obce Žabokreky

Zverejnené
1. júla 2022
Kategória

Obec Žabokreky vyhlasuje súťaž návrhov na využitie pozemkov  vo vlastníctve obce Žabokreky, ktoré sa nachádzajú  v Rekreačno – športovom areáli obce Žabokreky  o výmere približne 5000 m² na pozemkoch KN-C parc. č. 648/2, druh pozemku trvalé  trávnaté porasty v k.ú. Necpaly KN-C parc.  č. 226/3, druh pozemku trvalé trávnaté  porasty a  KN-C parc. č. 226/11, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Žabokreky.

Uvedené pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 557 a č. 634. Konkrétne ide o  neudržiavanú plochu  nachádzajúcu sa v zadnej časti  športového areálu v obci Žabokreky.

Prílohy