Preskočiť na obsah

Rozvoj energetických služieb v obci Žabokreky

Zverejnené 28.8.2021.

Kategória

Názov projektu: Rozvoj energetických služieb v obci Žabokreky
Kód projektu: 310040AVZ6
Celkové oprávnené výdavky: 13 080,00 €
Výška NFP: 12 426,00 €
Vlastné zdroje: 654,00 €
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Výzva – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesto realizácie projektu: Obec Žabokreky
Časový harmonogram: 08/2021 – 08/2022

Cieľ a popis projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu dvoch samostatne stojacich budov nachádzajúcich sa v obci Žabokreky. Ide o Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky postavené koncom 20. storočia a Kultúrny dom postavený v 70tych rokoch 20. storočia. Každá budova má vlastný zdroj tepla, vykurovanie aj ohrev TUV sa uskutočňuje zemným plynom, staré kotly boli vymenené za kondenzačné, ale budovy v minulosti neprešli zásadnými rekonštrukčnými ani modernizačnými úpravami zameranými na zvýšenie ich energetickej efektívnosti okrem výmeny okien. V prípade potvrdenia zmysluplnosti uplatnenia garantovanej energetickej služby, čo bude výsledkom zrealizovaného energetického auditu jednotlivých budov, bude projekt riešiť aj projekt garantovanej energetickej služby a prípravu verejného obstarávania vedúcu k výberu poskytovateľa tejto služby.

Spôsob realizácie aktivít projektu: Projekt je zameraný na realizáciu dvoch podaktivít aktivity Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni:

Podaktivita C1 – vypracovanie účelového energetického auditu budov: Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky a Kultúrny dom
Ide o nasledovné podlažia Sociálneho zariadenia športového areálu TJ Žabokreky:
1. Nadzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 402,00 m2
2. Nadzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 349,40 m2
Podlažia Kultúrneho domu:
Suterén-1.podzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 101,53 m2
Prízemie –1.Nadzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 554,12 m2
1. Poschodie –2.Nadzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 289,74 m2
2. Poschodie –3.Nadzemné podlažie s celkovou podlahovou plochou 380,22 m2.
 

Podaktivita C2 – Príprava projektu GES pre budovy Sociálne zariadenie športového areálu TJ Žabokreky a Kultúrny dom
Príprava projektu GES bude spĺňať nasledovné podmienky:
– prípravu podkladov na využitie GES zabezpečí odborný nezávislý poradca v súčinnosti s prijímateľom GES, teda Obcou Žabokreky, a ďalšími relevantnými subjektmi, na základe výsledkov podaktivity C1. Odborný nezávislý poradca bude spĺňať podmienky podľa § 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 1 alebo ods. 3 alebo § 19 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 7 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


– výsledkom prípravy projektu bude uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorú Obec Žabokreky zverejní na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu alebo oznámenie o výsledku verejného obstarávania v prípade zrušenia verejného obstarávania. Zmluva o energetickej efektívnosti bude spĺňať požiadavky podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z.

Prílohy