Preskočiť na obsah

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je ZAKÁZANÉ

Zverejnené 18.4.2023.

Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom.

Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí zásahom hasičov.

SPAĽOVANIE HORĽAVÝCH LÁTOK A VYPAĽOVANIE PORASTOV BYLÍN, KRÍKOV A STROMOV JE ZAKÁZANÉ!

Splodiny horenia vznikajúce spaľovaním (lístia, suchej trávy, konárov…) obsahujú oxid uhoľnatý, uhľovodíky, oxid dusný, dechtové látky a nebezpečné dioxíny. Sú toprevažne syntetické látky s vážnymi trvalými negatívnymi účinkami na živočíšne druhy, ekosystémy a ľudské zdravie.

U človeka môžu vyvolať poškodenie imunitného či nervového systému a dokonca majú aj rakovinotvorné účinky. Keďže nič sa nestratí bez stopy, všetky mikročastice, ktoré sa dostanú do atmosféry, sa vo forme dažďa, snehu či hmly opäť vrátia do pôdy.

Okrem uvedených rizík spôsobuje spaľovanie (lístia, suchej trávy, konárov…) aj likvidáciu užitočného hmyzu a pôdotvorných mikroorganizmov, čím sa ničí úrodná vrstva pôdy. Navyše, spaľovaním organického materiálu vypúšťame do ovzdušia vynikajúce hnojivo, ktoré môžeme získať kompostovaním.

Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá.

Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

Oblasť vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve je z pohľadu ochrany pred požiarmi upravená vo všeobecne záväzných právnych predpisoch – v zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Pre   právnické   osoby,   podnikateľov   a   aj   pre   fyzické   osoby je jednoznačne zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 331 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pamätajte, že sa nesmie zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu!

V súčasnosti sú v platnosti všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a domácnosti zakazujú. Okrem iných sú to:

  • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zakazuje spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
     
  • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
     
  • zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ktorý určuje okrem iného prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia a úlohy obce pri prenesenom výkone štátnej správy,
     
  • predpisy vydané územným samosprávnym celkom (obec, mesto alebo samosprávny kraj) pri výkone štátnej správy, ktoré upravujú nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Usmernenie k tejto závažnej a pravidelne opakujúcej sa téme vydalo Prezídium hasičského a záchranného zboru: