Preskočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Žabokreky

Zverejnené 12.5.2023.

Obec Žabokreky v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce voverejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Žabokreky ,Žabokreky 54 s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.augusta 2023.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 •  kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v základnej škole v príslušnejkategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SRč. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
   
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • splnenie podmienok na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogickýzamestnanec
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej školy Žabokreky
 • organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatívy základnej školy

Požadované doklady:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, preukazujúce splnenie kvalifikačných predpokladov. Uchádzač, ktorý získal odbornú kvalifikáciu v inom štáte, predloží doklad o uznaní odbornej kvalifikácie získanej v inom štáte vydaný podľa zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladovo vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   
 •  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 • vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov (uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba)
   
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogickéhozamestnanca
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Žabokreky (najviac v rozsahu 4 strán)
 • súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 14. 06. 2023 do 15:00 h na adresu: Obec Žabokreky,Žabokreky 145,038 40 Žabokreky v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ Žabokreky – NEOTVÁRAŤ.“ V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 14. 06. 2023.

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výberovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho
začatím.

V Žabokrekoch 12. 05. 2023, Ing. Zuzana Valocká starostka obce .Žabokreky.