Preskočiť na obsah

Monitorovanie obecných verejných priestorov kamerovým systémom so záznamom

Zverejnené 21.12.2023.

Kategória

Vážení občania, od 20. decembra 2023 sú v našej obci monitorované obecné verejné priestory kamerovým systémom so záznamom.

V zmysle  článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie GDPR) Vám poskytujeme o kamerovom systéme monitorovania nasledovné informácie:

  • Prevádzkovateľ: Obec Žabokreky, Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky, IČO: 00317047, e-mail.: info@zabokreky.sk, tel.: +421 43 43 88 173

  • Účel spracovania osobných údajov: Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zachovania poriadku a bezpečnosti v obci, ochrany verejného majetku, odhaľovania kriminality a ochrany zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch.

  • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci. Zabezpečenie verejného poriadku v obci sa opiera o § 4 ods. 3) písm. n) Zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  • Právny základ: čl. 6, ods. 1, písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  • Právo dotknutej osoby: požadovať prístup k jej osobným údajom; vymazanie alebo obmedzenie spracúvania OÚ; namietať spracúvanie osobných údajov; na prenosnosť svojich osobných údajov; právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní na základe písomnej žiadosti zaslanej na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail kontaktnej osoby.

  • Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva: Top privacy services s.r.o., e-mail: zodpovednaosoba@topprivacy.sk