Preskočiť na obsah

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Zverejnené 12.6.2023.

Kategória

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post
poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Žabokreky.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Žabokrekoch o výsledku doplňujúcich volieb do
orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 25.03.2023, sa náhradníkom do
obecného zastupiteľstva stal Ing. Marcel Vajzer.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Žabokreky uvoľnila zvolená poslankyňa Daša
Kalnická, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 12. júna 2023.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č.
369/1990 Zb.
o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom
predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192
ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V Žabokrekoch, 12.06.2023
Ing. Zuzana Valocká
starosta obce Žabokreky