Preskočiť na obsah

Sad pozýva k životu

Zverejnené 10.11.2023.

Kategória

Názov projektu: „Sad pozýva k životu“ s účelom ochrana a tvorba životného prostredia.
Poskytovateľ projektu: Nadácia TIPSPORT
Výška príspevku: 2500 €

Na základe rozhodnutia Správnej rady poskytovatel’a zo dňa 12. 9. 2023 poskytovatel‘ poskytne príjemcovi finančný príspevok vo výške 2 500 € (slovom: dvetisícpäťsto) (ďalej len „finančný príspevok“) na projekt s názvom: „Sad pozýva k životu“ s účelom ochrana a tvorba životného prostredia.

Aktivity projektu: 

 1. výkop 24 výsadbových jám na vel’kosť aspoň 1m3
 2. odvoz pôvodnej zeminy na skládku
 3. dovoz kvalitného pôdneho substrátu cca 25m3
 4. zakúpenie kolov,remienkov,hnojiva,pletiva na ochranu pred ohryzom
 5. výber a zakúpenie konkrétnych stromkov-hl’adisko efektivity a vhodnosti výsadby na konkrétnom mieste
 6. workshop spojený s výsadbou strom kov pod vedením skúseného odborníkaovocinára (Peter Bella z klubu záhradkárov Vrútky)
 7. seminár o ovocinárstve v Turci pre verejnosť spojený s ochutnávkou pôvodných odrôd konaný pri pod vedením odborníkov z vrútockého klubu záhradkárov obohatenýo príklady dobrej praxe.

Ciele projektu: 

 • na obl’úbenom a rodinami hojne navštevovanom mieste vytvoriť milú atrakciu v podobe možnosti odtrhnúť si ovocie -vyberali sme zámerne vhodné pre širokúverejnosť: čerešne, broskvne, jablčka hrušky, slivky
 • informačnými tabul’kami širokej verejnosti chceme odovzdať dôležitú osvetu o význame ovocných stromov v krajine a v našom živote
 • chceme združiť I’udí pri spoločnej výsadbe a pri následnej starostlivosti o stromky
 • plánujeme dať odpočívadlu pridanú hodnotu v podobe spoločného kreovania nového vzhl’adu miesta,ktoré združuje na koncerty, tradičné stretnutia, posedenia …

Výsledky projektu:

 • 24 ovocných stromkov
 • 25m3 zdravej zeminy na mieste dávnej skládky (cca pred 30 rokmi tu bola skládka staveb.odpadu)
 • 1 seminár s odbornými informáciami a ochutnávkou ovocia pre širokú verejnosť
 • 1 workshop spojený s výsadbou stromkov – praktické ukážky a odporúčania pre
 • začínajúcich a možnosť výmeny skúseností pre pokročilých záhradkárov
 • 2 info-edukačné panely pre každého návštevníka odpočívadia Mohylka