Preskočiť na obsah

Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky

Zverejnené 31.1.2020.

Kategória

TECHNICKÉ ZHODNOTENIE ODSTAVNEJ PLOCHY PRI BUDOVE HASIČSKEJ ZBROJNICE ŽABOKREKY S FINANČNOU PODPOROU Z DOTÁCIE POSKYTNUTEJ MINISTERSTVOM VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vyhodnotenie dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a vyúčtovanie povinného spolufinancovania podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2018-002955 zo dňa 14.11.2018.

A.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Názov prijímateľa: Obec Žabokreky
Sídlo: Žabokreky 145, 038 40  ŽABOKREKY
Telefonický kontakt: +421905784647, 043/4388173                                                 
E-mail: starosta@zabokreky.sk
IČO:      00317047                                                                         
IČ DPH: nie sme platcami DPH
Pozn: alebo uviesť, že nie je platca DPH.

B.  CHARAKTERISTIKA PODPORENEJ ČINNOSTI (PROJEKT,ÚLOHA, AKTIVITA)

Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove hasičskej zbrojnice Žabokreky
Miesto realizácie podporenej činnosti: Obec  Žabokreky
Vyhodnotenie podporenej činnosti (splnenie cieľa podporovanej činnosti, dopad na cieľovú skupinu):

C. VÝDAVKY NA PODPOROVANEJ ČINNOSTI

Použitie dotácie:Technické zhodnotenie odstavnej plochy pri budove HZ Žabokreky
Suma: 7803,77€
Druh dokladu: došlá faktúra 31012020 – Stavbyt Martin s.r.o., zaevidovaná pod interným číslom DFI 4/2020
Skutočné výdavky: 8 335,20 EUR
Výška poskytnutej dotácie (na základe zmluvy): 7 803,77 EUR   
Výška spolufinancovania:  531,43 EUR
Úhrada faktúry:  Faktúra bola uhradená dňa 04.02.2020 vo výške 8 335,20 EUR z bankového účtu v Poštovej banke, IBAN: SK41 6500 0000 0000 2055 8087

D.  FORMA PUBLICITY

Prostredníctvom webovej stránky obce