Preskočiť na obsah

ROZHODNUTIE – Verejná vyhláška

Zverejnené
28. júla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2023 − 10. augusta 2023
Kategória

Verejná vyhláška

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov, príslušný podľa § 59 písm. d) a i) toho zákona, v súlade s 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov A. Podľa § 41 ods. 13 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celko Kantor, kód „SL296“, vyhotovený Slovenskou lesníckou spoločnosťou a.s., IČO 36669105, Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica, na obdobie rokov 2022-2031.

Viac v priloženom PDF dokumente.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2023/164

Prílohy