Preskočiť na obsah

Uznesenie č.14 zo dňa 10-03-2020 schvalene

Zverejnené
31. marca 2020
Kategória

Zasadnutie sa uskutoční v utorok 10. marca 2020 o 17,00 hod. v konferenčnej miestnosti Kultúrneho domu v Žabokrekoch .

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Schválenie programu zasadnutia.
 5. Súhlasné stanovisko obce so zmenou sídla SZUŠ.
 6. Stanovisko ku žiadosti občana o odkúpenie časti majetku obce na parcele KNE č.1030/19
 7. 7Stanovisko ku žiadosti občana o vybudovanie prístupovej cesty.
 8. Schválenie vyradenia časti knižničného fondu na základe výsledkov revízie knižničného fondu.
 9. Poskytnutie dotácie pre subjekt FK Slovan o.z. Žabokreky.
 10. Určenie termínu verejného zhromaždenia ku návrhu organizovania dopravy v obci Žabokreky.
 11. Informácie ku povinnosti obce zaviesť názvy ulíc a zmeniť tým aj označenie budov .
 12. Schválenie nadobudnutia novovytvorených pozemkov KNC 753/8 a KNC-1012/9 v k.ú.Žabokreky od ŽSK za účelom vybudovania chodníka do RŠA
 13. Schválenie podania žiadosti o príspevok z IROP cez Partnerstvo pre MAS Turiec na projekt: „vybudovanie chodníka v obci Žabokreky“ do športového areálu obce.
 14. Interpelácie poslancov a diskusia.
 15. Záver.

Prílohy